:::

សំនួរនិងចម្លើយតែងតែជួបអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 198
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:24:00

នាយកដ្ឋានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបានរៀបចំសំនួរដែលប្រជាជនតែងតែជួបប្រទះ ហើយចែកជាប្រភេទនានាដាក់លើវេបសាយពត៌មានសកលលោក ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល សំរាប់ប្រជាជនស្វែងរកយ៉ាងលឿននិងយល់ដឹងអំពីសំនួរពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល។

នាយកដ្ឋានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏បានផ្តល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទពិសេសដែលឥតគិតថ្លៃ0800-030-598 ហើយផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់អំពីកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល ខ្លឹមសារលំអិតអាចស្វែងរកលើវេបសាយនៃនាយកដ្ឋានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព(https://www.nhi.gov.tw/News.aspx?n=EFF40B3ED686AC1A&sms=507DCB7041364C26&topn=0B69A546F5DF84DC)។

Was this information helpful? Yes    No