:::

ការការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនQ&A

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 219
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:23:00

យើងនឹងផ្តល់ពត៌មានអំពីសំនួរនិងចម្លើយតែងតែជួបប្រទះស្តីពីការបង្ការអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ការបង្ការបទល្មើសរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការបង្ការរំលោភផ្លូវភេទ និងការការពារកុមារនិងយុវជន ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសំរាប់ប្រជាជនស្វែងរកយ៉ាងលឿននិងយល់ដឹងអំពីសំនួរពាក់ព័ន្ធ។

មួយ. អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារQ&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-231-1.html

ពីរ.ការលោភបំពានផ្លូវភេទQ&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-234-1-44.html

បី.ការរំលោភផ្លូវភេទQ&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-232-1-42.html

បួន.សុខុមាលភាពរបស់កុមារនិងយុវជនQ&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-223-1.html

Was this information helpful? Yes    No