:::

កូនសៀវភៅអំពីធនធានសេវាការងារសំរាប់សហព័ទ្ធបរទេស

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 200
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:21:00

ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីអាចរកទិសដៅធ្វើការសមល្មមតាមចំណូលចិត្តនិងជំនាញរបស់ខ្លួន ចូលក្នុងទីផ្សារការងារដោយងាយស្រួល ហើយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការងាររបស់ខ្លួនឯង ក្រសួងការងារបានបោះពុម្ភកូនសៀវភៅនេះ។ ខ្លឹមសារមានផ្នែកសំខាន់ៗទាំងបី គឺវិធានការជួយរកការធ្វើ សិទ្ធិការងារ និងធនធានអំពីវិធានការថែរក្សានិងណែនាំ។

កូនសៀវភៅនេះសំរាប់សហព័ទ្ធមកពីតំបន់មហាដីគោកនិងបរទេស មានកំណែជាភាសាចិន អង់គ្លេស វៀតណាម ឥណ្ឌូនីស៊ី ថៃជាដើម សូមជ្រើសចុច「មើលវេបសាយជាប្រភព」ស្វែងរក។

Was this information helpful? Yes    No