:::

គ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈនិងសំណង

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 217
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:21:00

បើសិនពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់គេ ក្រៅពីមានច្បាប់មូលដ្ឋានស្តីពីការងារ និងក្បួនខ្នាតស្តីពីធានារ៉ាប់រងពលករ នឹងផ្តល់ប្រាក់សំណងនិងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ ច្បាប់ស្តីពីការការពារពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ ក៏អាចផ្តល់ជូនពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើករណីបាត់បង់សមត្ថភាពឬស្លាប់ទៅ ដូចជាប្រាក់ជំនួយជីវភាព ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើឧបករណ៍ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រសួងការងារកំពុងជំរុញផែនការសេវាចំពោះករណីពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈនិងគាំទ្រគ្រួសាររបស់ពលកររងគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈពុះពារឧបសគ្គ ធ្វើឲ្យពលករអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឲ្យឆាប់រហ័ស។

សព្វថ្ងៃនេះ អំពីការធានាសិទ្ធិនិងវិធានការឧបត្ថម្ភ(ជំនួយ)សំរាប់ពលកររងគ្រោះថ្នាក់ បានកំណត់ក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជួយពលករអាចទទួលពត៌មានត្រឹមត្រូវភ្លាមៗ កាលណារងគ្រោះថ្នាក់ខាងវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងការងារបានបង្កើតឡើងផ្នែកពិសេសពន្យល់នៅកន្លែងតែមួយ ដើម្បីជួយពលកររងគ្រោះថ្នាក់និងញាតិសន្តានរបស់គេយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ ដូចជាប្រាក់សំណង ប្រាក់សងធានារ៉ាប់រង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬវិធានការជំនួយជាដើម និងភារៈកិច្ចរបស់និយោជក ដូចជានិយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងលើគ្រោះថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈជាដើម។

Was this information helpful? Yes    No