:::

ប្រវត្តអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកបំរើថែទាំ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 206
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:19:00

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពកំពុងរៀបចំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សោហ៊ុយបំរើថែទាំខុសគ្នាសំរាប់អ្នកទទួលសេវា បំរើ(ឧ.អ្នកពិការផ្លូវចិត្ត)ខុសគ្នា ជំរុញផែនការសាកល្បងរៀបចំអ្នកណែនាំសេវាបំរើថែទាំ ធ្វើឲ្យអ្នកបំរើថែទាំដែលធ្វើការងារថែ ទាំមានមធ្យោបាយឡើងថ្នាក់ ដើម្បីបង្កើតអនាគតអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជា ជីវៈល្អ។

Was this information helpful? Yes    No