:::

လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့်လျှော်ကြေး

Label
LocationTaiwan
Hit : 247
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/21 下午 03:16:00

အလုပ်သမား လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှု၏
အခွင့်အရေးအာမခံရေးသည် အလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်း
ဥပဒေနှင့်အလုပ်သမားအာမခံအက်ဥပဒေများအပြင် လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုလျှော်ကြေးနှင့်အာမခံ
ကြေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များလည်း ရှိသေးသည်။ ထို့
အပြင် အလုပ်သမား လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှု
အာမခံဥပဒေသည် အလုပ်သမားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့
သော် နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ အထောက်အကူ
ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း၊ သူနာပြုခေါ်ကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ မသန်စွမ်းလျှော်ကြေး သို့မဟုတ် သေဆုံးလျှော်ကြေး အ
စရှိသည်တို့ ရှိသေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားလုပ်ငန်းခွင်
မတော်တဆမှုဝန်ဆောင်ခြင်းစီမံချက်ကို တက်ကြွစွာလုပ်
ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသောလုပ်သားနှင့်မိ
သားစုကို အကြပ်အတည်းမှဖြတ်သန်းနိုင်ရန် ကူညီပေး
ပြီး လုပ်ငန်းခွင်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်စေ
သည်။

လက်ရှိအခြေအနေတွင် လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိ
ခိုက်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအာမခံနှင့်
ထောက်ပံ့(ကူညီ)ခြင်းစီမံချက်များသည် မတူသော ဥပဒေ
များတွင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ လုပ်သားများ မ
တော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သော် လုပ်သားနှင့်မိသားစု
အား ရရှိနိုင်သည့်လျှော်ကြေး၊ အာမခံကြေး၊ ထောက်ပံ့
ကြေး သို့မဟုတ် ကူညီမှုများနှင့်အလုပ်ရှင်မှ ခံယူရမည့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုတာဝန် အစရှိသော သတင်းများကို ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်စေရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် ဂိတ်တစ်ခုတည်းမှာပင် ဝန်ဆောင်ပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No