:::

Q&A ความปลอดภัยในชีวิต

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 228
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/21 下午 03:00:00

บริการค้นหาอย่างง่ายและทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันการข่มขืน การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ และการคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น

1.Q&Aความรุนแรงในครอบครัว
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-231-1.html

2. Q&A การข่มขืน
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-234-1-44.html

3. Q&A การล่วงละเมิดทางเพศ
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-232-1-42.html

4. Q&A สิทธิของเด็กและวัยรุ่น
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-223-1.html

Was this information helpful? Yes    No