:::

“ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ” သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏နေထိုင်မှုအရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေသည်။

“ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ” သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏နေထိုင်မှုအရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေသည်။
“ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ” သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏နေထိုင်မှုအရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေသည်။
Hit : 53
Date : 2019/1/16
Updated : 2019/1/16 下午 02:16:00

ထိုင်ဝမ်သည် အိုမင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သို့ တဖြည်း
ဖြည်းရောက်ရှိလာပြီး အိုမင်းဖြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော
နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာ အဆင်မပြေမှုကို ကောင်းမွန်တိုးတက်
လာစေရန် အစိုးရမှ အခမဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းစစ်မှုများ
လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ထောက်ကူပစ္စည်းများလျှောက်ထား
ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်မှု အစရှိသောအစီအစဉ်များ
ဖြင့် အိုမင်းသူများအား ကျန်းမာပြီးလုံခြုံသော ဖော်ရွေပတ်
ဝန်းကျင်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးလိုသည်။


ရပ်ရွာတွင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်သည်
သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ရပ်ရွာတွင်းတွင်ပင် စောင့်ရှောက်
ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

ရပ်ရွာတွင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည် သက်
ကြီးရွယ်အိုများအား အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားရောက်ကြည့်ရှု
ခြင်း၊ ဖုန်းဆက်၍မေးမြန်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝန်
ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဒေသအလိုက် လိုအပ်
ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အစားအသောက်များ စီစဉ်ပေးခြင်း သို့မ
ဟုတ်ကျန်းမာရေးကောင်းစေသော အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်
ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်တိုင်းတွင် သုံးမျိုးအထက် ဝန်
ဆောင်ပေးသည်။ ဒေသအလိုက် ရပ်ရွာတွင်းတွင်ပင် စောင့်
ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား မိမိရင်း
နှီးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ဝန်ဆောင်မှုခံယူနိုင်ပြီး စောင့်
ရှောက်သော မိသားစုဝင်ကို သင့်လျှော်သောနားချိန် ရရှိစေ
ရန် မျှော်လင့်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ကြာရှည်စောင့်
ရှောက်ခြင်းပြဿနာကို ဆိုးရွားသောအခြေအနေ မရောက်
စေရန် ကာကွယ်ခြင်း ရပ်ရွာတွင်းအချင်းချင်းကူညီထောက်ပံ့
သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ မြို့၊ မြို့
နယ်အသီးသီးရှိ ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်များကို ကျန်းမာရေး
နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန “ရပ်ရွာတွင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်”
(https://ccare.sfaa.gov.tw/home/index) နေရာတွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏နေထိုင်ရေးပိုင်းတွင် သွားလာရေးအ
ဆင်မပြေမှုကို ကောင်းမွန်လာစေရန် အစိုးရမှ အထောက်အ
ကူပြုပစ္စည်းအရင်းအမြစ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့််ထောက်ပံ့ကြေးများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။


“အထောက်အကူပြုပစ္စည်း” သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘေး
ပတ်ဝန်းကျင် နေရာတိုင်းတွင် တွေ့ရတတ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်
အိုများအတွက်မူ မရှိမဖြစ်သော ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများသုံးခြင်းဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို
များအား ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ချက်နှင့်နေထိုင်ရေးအရည်အ
သွေးကို မြှင့်တင်စေသည်။ စောင့်ရှောက်သူ၏ဝန်ကို လျှော့
ပေါ့စေရန် လိုအပ်သောပြည်သူများ မိမိ၏အိမ်ထောင်စုဇ
ယားရှိရာခရိုင်ရုံး၊ မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းအရင်းအမြစ်စင်တာသို့
သွားရောက်လျှောက်တင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရန်အရည်အ
ချင်းအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်
သည်။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာ
ရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန “အထောက်အကူပြုပစ္စည်း
အရင်းအမြစ်ဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်”
(https://newrepat.sfaa.gov.tw/) နေရာတွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

လက်ရှိအခြေအနေတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ လျှောက်နိုင်
သော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းမှာ အဓိကအားဖြင့် အောက်
ပါအတိုင်း နှစ်မျိုးရှိသည်။

၁။ ကြာရှည်စောင့်ရှောက်မှု ၂.ဝ။ ။ အထောက်အကူပြုပစ္စ
ည်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတားအဆီးမဲ့နေထိုင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်
ပြောင်းလဲပေးရန် ထောက်ပံ့ခံသူ။ ။ အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်အကဲဖြတ်ပြီး အောက်ပါ “ချွတ်ယွင်းသူများ”ဖြစ်
ကြောင်း သေချာမှ လျှောက်၍ရသည်။ ၆၅ နှစ်အထက် ချွတ်
ယွင်းသူများ၊ ၅၅ နှစ်အထက် ချွတ်ယွင်းသောဌာနေတိုင်းရင်း
သားများ၊ အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော ကိုယ်၊ စိတ်ချွတ်
ယွင်းသူများ၊ အသက် ၅၀ အထက်စိတ်ဖောက်ပြန်သော
ချွတ်ယွင်းသူများ ဖြစ်သည်။

လျှောက်တင်ရာ။ ။ “၁၉၆၆” ကြာရှည်စောင့်ရှောက်မှုဖုန်း
လိုင်း ဆက်ပါက စောင့်ရှောက်ခြင်းစီမံသူမှ သင့်အိမ်သို့သွား
ပြီး ချွတ်ယွင်းမှုနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုအခြေအနေကို အကဲ
ဖြတ်ခြင်း၊ ကူညီလျှောက်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးမည်။

ထောက်ပံ့သည်များနှင့်ငွေပမာဏ။ ။ “ပေးဆောင်သော
ကြာရှည်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပေးဆောင်မှုစံညွှန်း”
နေရာတွင်
ကြည့်ပါ။

၂။ ကိုယ်၊ စိတ်မသန်စွမ်းသူများ၏ အထောက်အကူပြုပစ္စည်း
ထောက်ပံ့မှု

ထောက်ပံ့ခံသူ။ ။ ကိုယ်၊ စိတ်မသန်စွမ်းစာအုပ်/ သက်သေ
ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပြင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်း
ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ စံညွှန်းဇယားအရ အရည်အချင်းနှင့်
ကိုက်ညီရမည်။ အချို့သောအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
သည် ဆရာဝန်၊ ကုထုံးသူများမှ အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ
လျှောက်၍ရသည်။

လျှောက်တင်ရာ။ ။ “မြို့၊ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ အထောက်အ
ကူပြုပစ္စည်းစင်တာ”
များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ထောက်ပံ့သည်များနှင့်ငွေပမာဏ။ ။ “ပေးဆောင်သောကြာ
ရှည်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပေးဆောင်မှုစံညွှန်း”
နေရာတွင် ကြည့်
ပါ။


ဝင်ငွေအလယ်အလတ်၊ အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အိုများအ
တွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်
ဆောင်ပေးသည်။

၁။ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို
များ၏ အထူးစောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေ


ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံးမိသားစုသည် သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် အလုပ်မလုပ်ရ၍
လျှော့နည်းသွားသောမိသားစုဝင်ငွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အိုလူ
နေမှုထောက်ပံ့ကြေးရှိသော်လည်း ဘိုးဘွားရိပ်သာဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများတွင် မနေခြင်း၊ အိမ်နေစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်
ဆောင်မှု မခေါ်ခြင်း၊ သူနာပြု(အိမ်ဖော်)မခေါ်ပါက လူကြီး
၏ချွတ်ယွင်းမှုအခြေအနေသည် အကဲဖြတ်ပြီးနောက် အမြင့်
ဆုံးအဆင့်ရှိပြီး အိမ်သားမှ တကယ်စောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်ပါ
က လစဉ် ထိုစောင့်ရှောက်သူအိမ်သားကို ထိုင်ဝမ်ငွေ ၅၀၀၀
စီ ထောက်ပံ့သွားမည်။ ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လိုပါက မိမိ
အိမ်ထောင်စုဇယားရှိရာ ခရိုင်ရုံး သို့မဟုတ် လူမှုရေးဝန်ကြီး
ဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။

၂။ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို
၏ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးထောက်ပံ့ခြင်း


အသက် ၇၀ အထက် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အ
နည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကျန်းမာရေးနှင့်ဖူလုံရေး
ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးကိုယ်တိုင်ပေးငွေကို
“အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးသည်။” အမျိုးသားကျန်းမာ
ရေးအာမခံစနစ်၏ တစ်ချို့တစ်ပိုင်းအခကြေးငွေ သို့မဟုတ် အာမခံစနစ်တွင် မပေးသောဆေးဝါးကုသခ၏ ထောက်ပံ့မှု
အချိုးသည် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအ
နေအရ ထောက်ပံ့သည့်စံညွှန်းအလိုက် ပေးဆောင်သွားမည်။ အစိုးရဌာနအသီးသီး၏ အာမခံသူ၏ကျန်းမာရေးအာမခံ
ကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့သည်များကို “ကျန်းမာရေးနှင့်ဖူလုံ
ရေးဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်” (https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=2B6C70D61115FF2A&topn=3185A4DF68749BA9) တွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအာမခံခြင်း
ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀၀၃၀၅၉၈ သို့ ဖုန်း
ဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။

၃။ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို၏ ရောဂါပြင်းထန်ခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ပါက သူနာပြုခ
ထောက်ပံ့ကြေး


ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို
သည် ဆေးရုံတက်စဉ်ကာလအတွင်း အိမ်သားမှ မစောင့်
ရှောက်နိုင်ပါက ဆရာဝန်၏သုံးသပ်ချက်အရ စောင့်ရှောက်
သူခေါ်ယူရန် လိုပါက မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးမှ
ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းဖြင့် ဆေးရုံတက်စဉ် စောင့်ရှောက်
သူကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ပေါ့စေသည်။ မြို့၊ မြို့နယ်အသီး
သီး၏ ထောက်ပံ့ကြေးစံနှုန်းမှာ မတူညီသည့်အပြင် “ဝင်ငွေ
အလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို၏ အထူး
စောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေ” ၊ “အိမ်နေစောင့်ရှောက်ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှု” ၊ “နေ့ခင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု” တို့
နှင့်အတူ လျှောက်၍မရပါ။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အ
လက်များကို မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ လူမှုရေးဌာန
တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။

၄။ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အို
၏ သွားတုတပ်ခြင်းထောက်ပံ့ကြေး


သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏သက်သာချောင်ချိရေးမြှင့်တင်
ရေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ခံတွင်းကျန်းမာရေး အာမခံမှု
ရှိစေရေး ၎င်းတို့၏ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ယနေ့မှစ
၍ ၆၅ နှစ်အထက် ဝင်ငွေအနည်းဆုံး၊ ဝင်ငွေအလယ်အ
လတ်နှင့်အနည်းဆုံးသက်ကြီးရွယ်အိုများအား သွားတုတပ်
ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏နေထိုင်
ရေးအရည်အချင်းနှင့်ဂုဏ်သိပ်ခါကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ထောက်ပံ့ရန်ကန့်သတ်ချက်။ ။ ၆၅ နှစ်အထက် ဝင်ငွေအ
နည်းဆုံးသက်ကြီးရွယ်အိုစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေအ
လယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီးရွယ်အိုထောက်ပံ့
ကြေး ယူနေခြင်း သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ အခ
ကြေးငွေအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပြီး နေရာချထားခြင်းခံရဖူး
သည်ဆိုလျှင် ခရိုင်ရုံးမှထုတ်ပေးသော ဝင်ငွေအနည်းဆုံး
သက်သေ၊ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံး သက်ကြီး
ရွယ်အိုထောက်ပံ့ကြေး ယူနေခြင်းသက်သေ သို့မဟုတ် အ
စိုးရ၏ထောက်ပံ့ကြေးရာနှုန်းပြည့်ဖြင့် နေရာချထားသော
သက်သေတို့နှင့််အတူ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ အမျိုး
သားကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်ယူ၍ မိမိနှင့်နီးရာ ဗဟိုကျန်းမာ
ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားဝင်ပူးတွဲဆောင်ရွက်သော ခံတွင်း
ဆေးခန်းများတွင် သွားလျှောက်ပါ။


အဘက်ဘက်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကြာရှည်စောင့်ရှောက်
ခြင်းစနစ်ကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် အိုမင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏
ရောက်ရှိလာမှုကို ကြိုဆိုကြစို့။

ထိုင်ဝမ်၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံသည် လျင်
မြန်စွာအိုမင်းလာခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားနှုန်းနည်းခြင်းတို့
ကြောင့် စောင့်ရှောက်သူ၏ဝန်သည် ပိုပိုလေးလံလာ၍ မိမိ၏
နဂိုလ်ကနေထိုင်ရေးအရည်အသွေးနှင့်အလုပ်ကို စွန့်လွှတ်
သူများ တဖြည်းဖြည်း ပိုပိုများလာသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရ
မှ ကြာရှည်စောင့်ရှောက်ခြင်းစနစ်ကို စီမံခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နေ
ရသော ဤအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသည်။ ပိုမိုများ
ပြားသော ကြာရှည်စောင့်ရှောက်ခြင်းသတင်းအချက်အ
လက်များကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9884&ctNode=36461&mp=ifi_zh) တွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။၁၉၅၇ သက်သာချောင်ချိရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်းကို တစ်
ချက်ခေါ်လိုက်ရုံဖြင့် ကူညီမှုချက်ချင်း ရရှိနိုင်သည်။

၁၉၅၇ သက်သာချောင်ချိရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း
သည် အစိုးရနှင့်အရပ်ဘက်၏ဌာနရှိဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရင်းအ
မြစ်အသီးသီးကို စုပေါင်းပြီး တစ်နေရာတည်းတွင်ပင် လူမှု
သက်သာချောင်ချိရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အကြောင်း
ကြားခြင်း၊ တဆင့်လွဲပြောင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ရရှိနိုင်
သည်။ သက်ကြီးရွယ်အို သက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်ရာ မေး
လိုသည်များရှိပါက ဤဖုန်းလိုင်းကို ခေါ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်
သည်။ ပိုမိုများပြားသော သတင်းအချက်အလက်ရရှိစေရန် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9684&ctNode=36527&mp=ifi_zh) တွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

၁၉၅၇ လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ နေ့
စဉ်၏ ၈:၀၀-၂၂:၀၀(ရုံးပိတ်ရက်များ ပါဝင်သည်။)ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန- သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လူမှုဖူလုံရေး
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-224-1.html

ကျန်းမာရေးနှင့်ဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန- လက်ငင်းသတင်းရှင်း
လင်းချက်
https://www.mohw.gov.tw/cp-17-45823-1.html

ကျန်းမာရေးနှင့်ဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန-ဝင်ငွေအနည်းဆုံးမိ
သားစု၊ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံးမိသားစုများ၏
သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားတုထောက်ပံ့ကြေး
https://dep.mohw.gov.tw/DOSAASW/cp-550-4748-103.html

ကျွန်ုပ်၏ E အစိုးရ-ထောက်ပံ့ကြေး
https://www.gov.tw/welfare/News_Content.aspx?n=8B7D2EA6418C5997&sms=686D937AF2F412F5&s=AE0772B77CCD3547

Was this information helpful? Yes    No