:::

(หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
(หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตี : 112
วันที่ : 2019/1/14
อัปเดต : 2019/1/14 下午 05:41:00

ขณะนี้ไต้หวันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว รัฐบาลจึงได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ฟรีหลายรายการ สามารถขอรับการอุดหนุนเครื่องมือ รับบริการดูแลเป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย ร่วมรักษาสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงและให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ


การจัดให้มีศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชนให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุ บริการถามไถ่ทุกข์สุข ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการด้านอาหารหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งศูนย์บริการแต่ละแห่งมีการให้บริการ 3 รายการขึ้นไป การดูแลท้องถิ่นในชุมชนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในแวดล้อมที่คุ้นเคย อีกทั้งยังช่วยผ่อนแรงครอบครัวผู้สูงอายุ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการดูแลระยะยาว ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ หากต้องการทราบที่ตั้งของศูนย์ดูแลแต่ละแห่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์ที่ตั้งศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชน” (https://ccare.sfaa.gov.tw/home/index)กระทรวงสาธารณสุข


รัฐบาลให้บริการและให้เงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินไม่สะดวกของผู้สูงอายุ
“อุปกรณ์ช่วยเดิน” มีอยู่ทั่วทุกที่ในชีวิตประจำวันของเรา สำหรับผู้สูงอายุแล้ว อุปกรณ์ช่วยเดินยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการช่วยเหลือตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนที่ต้องการสามารถไปที่สำนักงานเขต สำนักงานสังคมในที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่หรือที่ศูนย์ทรัพยากรอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อยื่นเรื่องและรับการประเมิน ก็จะได้รับอุปกรณ์ช่วยเดินและการบริการที่เกี่ยวข้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์หน้าอุปกรณ์ช่วยเดิน” (https://newrepat.sfaa.gov.tw/) ของกระทรวงสาธารณสุข


ขณะนี้มีการแบ่งประเภทผู้สูงอายุที่ยื่นขอรับอุปกรณ์ช่วยเดินได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้
1.ดูแลระยะยาว 2.0:ให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดินและช่วยปรับปรุงบ้านพักให้มีความปลอดภัย
ผู้รับบริการ:ต้องรับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ “ขาดสมรรถภาพ”จึงจะสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือได้
การรับบริการ:ผู้ที่ขาดสมรรถภาพและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ขาดสมรรถภาพที่มีสถานะเป็นสมาชิกชนเผ่าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปรวมถึงผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ขาดสมรรถภาพและสมองเสื่อมที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป

ช่องทางการขอรับบริการ:โทรสายด่วนดูแลระยะยาว「1966」ก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่บ้านเพื่อพิจารณาอาการขาดสมรรถภาพและสมองเสื่อมเพื่อช่วยยื่นเรื่องให้
รายการอุดหนุนและจำนวนเงิน:กรุณาดูได้ที่ 《มาตรการดูแลระยะยาวและหลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุน》


2.การให้เงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ
ผู้รับบริการ:ผู้ที่มีคู่มือ/หลักฐานว่าเป็นผู้พิการทางร่างกายและจิตใจและตรงตามหลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุนโดยให้แพทย์หรือผู้รักษาเป็นผู้พิจารณารายการอุปกรณ์ช่วยเดิน
ช่องทางติดต่อ:ติดต่อ “ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเดินในแต่ละท้องถิ่น”
รายการอุดหนุนและจำนวนเงิน:กรุณาดูได้ที่ 《หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ》


การอุดหนุนด้านการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางและต่ำ

เงินอุดหนุนการดูแลพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
เพื่อดูแลครอบครัวผู้มีรายได้น้อยถึงต่ำที่ต้องเสียสละหน้าที่การงานเพื่อหันมาดูแลผู้สูงอายุ ทำให้ขาดรายได้ในครอบครัว รัฐบาลจึงได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่มีการรับเงินอุดหนุนและไม่ได้รับการดูแลจากองค์กรต่างๆ การบริการตามบ้าน และไม่ได้จ้างผู้ดูแล(แม่บ้าน) ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสูญเสียสมรรถภาพขั้นสูงขึ้นไป และมีสมาชิกในครอบครัวทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นจริงจะได้รับการพิจารณาให้เงินอุดหนุนครอบครัวละ 5000 ดอลล่าร์ไต้หวัน หากต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต สำนักงานสังคมในที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่


เงินอุดหนุนด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
กระทรวงสาธารณสุขมีการอุดหนุนเงินค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้า “เต็มจำนวน” สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปและมีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาอุดหนุนตามสถานะทางการเงินในรายการที่ประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมหรือคนไข้ต้องเป็นผู้ชำระเอง หากต้องการทราบรายการอุดหนุนเงินค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข” (https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=2B6C70D61115FF2A&topn=3185A4DF68749BA9)หรือโทรไปที่สายด่วนให้ข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 0800-030-598


เงินอุดหนุนค่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล
หากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถดูแลได้ สามารถให้แพทย์พิจารณาออกใบรับรองเพื่อจ้างผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพ โดยสามารถยื่นขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลในท้องถิ่นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่ละพื้นที่มีอัตราเงินอุดหนุนที่แตกต่างกันโดยรายการอุดหนุนนี้จะไม่สามารถรับพร้อมกันกับ “เงินอุดหนุนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ” “บริการดูแลตามบ้าน” “บริการดูแลในเวลากลางวัน” โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสังคมของแต่ละแห่งในท้องถิ่นของท่าน


อุดหนุนการทำฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
ผู้สูงอายุสามารถรับการอุดหนุนค่าทำฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก คุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ


เงื่อนไขการรับการอุดหนุน:ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับเงินอุดหนุนในชีวิตประจำวันหรือได้รับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากรัฐและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป สามารถนำหลักฐานผู้มีรายได้น้อยที่ออกโดยสำนักงานเขตแต่ละแห่ง หลักฐานการรับเงินอุดหนุนในชีวิตประจำวันหรือหลักฐานการรับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากรัฐ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตราประทับและบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อยื่นขอรับการรักษาที่สถาบันทันตกรรมที่ได้รับการรับรองจากประกันสุขภาพถ้วนหน้า


ต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมสร้างสังคมดูแลระยะยาวที่สมบูรณ์แบบ
โครงสร้างประชากรของไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมมีบุตรน้อย ทำให้แต่ละครอบครัวมีภาระที่หนักขึ้น มีผู้คนมากมายที่ต้องเสียสละคุณภาพชีวิตและงานเพื่อมาดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแผนให้มีการดูแลระยาวเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ หากต้องการทราบข้อมูลการดูแลระยะยาวเพิ่มสามารถตรวจสอบได้ที่(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9884&ctNode=36461&mp=ifi_zh)


สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 รับการช่วยเหลือในกริ๊งเดียว
สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 เป็นการรวบรวมบริการจากทางภาครัฐและเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้บริการตอบคำถามด้านสวัสดิการสังคม และให้คำแนะนำ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ สามารถโทรมายังหมายเลขนี้ได้ฟรี หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9684&ctNode=36527&mp=ifi_zh)

ช่วงเวลาให้บริการของสายด่วนสวัสดิการ1957:ทุกวันเวลา 8:00-22:00น. (ไม่เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)


ยิ่งสูงอายุ ยิ่งมีโรคภัยมาเยือน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีและลดภาระของผู้ดูแล รัฐบาลจึงจัดให้มีการอุดหนุนด้านการแพทย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลในชุมชน การอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดิน การอุดหนุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า เงินอุดหนุนการรักษาพยาบาล สร้างระบบการดูแลระยะยาวเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุ


แหล่งที่มาของข้อมูล:
กระทรวงสาธารณสุข-สวัสดิการผู้สูงอายุ
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-224-1.html

กระทรวงสาธารณสุข-ชี้แจงข่าวด่วน
https://www.mohw.gov.tw/cp-17-45823-1.html

กระทรวงสาธารณสุข-เงินอุดหนุนการทำฟันปลอมผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและรายได้น้อยระดับกลาง
https://dep.mohw.gov.tw/DOSAASW/cp-550-4748-103.html

รัฐบาลออนไลน์ของฉัน-เงินอุดหนุน
https://www.gov.tw/welfare/News_Content.aspx?n=8B7D2EA6418C5997&sms=686D937AF2F412F5&s=AE0772B77CCD3547

Was this information helpful? Yes    No