:::

សំនួរនិងចម្លើយតែងតែជួបអំពីសញ្ជាតិ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of the Interior
ចុចមើល : 288
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/9 上午 10:20:00

សំនួរតែងតែជួបប្រទះQ&A
មួយ.ក្រសួងការបរទេស

1.ការស្នើសុំវីហ្សាQ&A
https://www.boca.gov.tw/lp-215-1.html

2. ឯកសារនិងលិខិតបញ្ជាក់Q&A
https://www.boca.gov.tw/lp-43-1.html


ពីរ.គណកម្មការមហាដីគោកនៃសភារដ្ឋបាល—ការប្រជុំឆ្លើយតបសំនួររបស់ភ្ញៀវនៅផ្នែកពិសេសថ្នាក់ថ្នមសហព័ទ្ធមកពីមហាដីគោក
https://www.mac.gov.tw/Content_List.aspx?n=F362D4AAE872CDDE


បី. មូលនិធិផ្លាស់ប្តូររវាងច្រកសមុទ្រនៃនិតិបុគ្គលសមគមន៍—ការឆ្លើយតបសំនួររបស់ភ្ញៀវ
http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4825&CtUnit=2216&BaseDSD=7&mp=1


បួន.នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ—សំនួរតែងតែជួបប្រទះ
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?ctNode=29665&CtUnit=16417&BaseDSD=7&mp=1

Was this information helpful? Yes    No