:::

ពត៌មានទំនាក់ទំនងអំពីឧបត្ថម្ភខាងច្បាប់នៅក្រុងកៅស្យុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 208
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/9 上午 10:19:00

សាលាក្រុងកៅស្យុងបានសហការជាមួយនឹងសហជីពមេធាវីក្នុងក្រុងយើង បានរៀបចំទីកន្លែងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាខាងច្បាប់ ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រឹក្សាខាងច្បាប់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុង។ ការផ្តល់សេវាកម្មនេះត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅនឹងកន្លែង ពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោមនេះ ៖


មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលស៊ីវេជាន់ទី1 ផ្ទះលេខ2 ផ្លូវបីស៊ីវេ ខ័ណ្ណឈិនយ៉ា ក្រុងកៅស្យុង)
លេខទូរស័ព្ទផ្តល់សេវា:មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង 3373686;មន្ទីរនិតិវិធី3368333#3795
ពេលផ្តល់សេវា៖ រាល់ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពេលព្រឹក9:00-12:00; ពេលរសៀល2:00-5:00
កំណត់សំគាល់ ៖ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមិនា ឆ្នាំ2015 មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលស៊ីវេចាប់ផ្តើមរៀបចំការណាត់ជួបតាមទូរស័ព្ទ រាល់លើកអាចណាត់ជួបមនុស្ស3នាក់តាមទូរស័ព្ទ ហើយត្រូវតែណាត់ជួបមុន១ថ្ងៃ(មិនព្រមទាំងថ្ងៃសំរាកទេ)។


សាលាខ័ណ្ឌហ្វេសាន(ផ្ទះលេខ30 ផ្លូវជីងវូ ខ័ណ្ឌហ្វេសានក្រុងកៅស្យុង)
ទូរស័ព្ទផ្តល់សេវា:7422111#220
ពេលផ្តល់សេវា:រាល់ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពេលរសៀល 2:00-5:00


សាលាខ័ណ្ឌកាងសាន(ជាន់ទី3 ផ្ទះលេខ343 ផ្លូវកាងសាន ខ័ណ្ឌកាងសាន ក្រុងកៅស្យុង)
ទូរស័ព្ទផ្តល់សេវា:6214193#113
ពេលផ្តល់សេវា:ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពេលរសៀល 2:00-5:00


សាលាខ័ណ្ឌឈីសាន(ផ្ទះលេខ499 ផ្លូវមួយយានភីង ខ័ណ្ឌឈីសាន ក្រុងកៅស្យុង)
ទូរស័ព្ទផ្តល់សេវា:6616100#216
ពេលផ្តល់សេវា:ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពេលរសៀល 2:00-5:00

Was this information helpful? Yes    No