:::

សំនួរពន្ធករQ&Aអំពីពន្ធករតំបន់ខេត្តហ្វាលាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យHualien County Government
ចុចមើល : 237
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/9 上午 10:18:00

ដើម្បីគោរពពហុវប្បធម៌ ថ្នាក់ថ្នមក្រុមអន់ខ្សោយ ជួយគ្រួសារអន្តរវប្បធម៌និងប្រជាជនចំនូលថ្មីរៀនរបបពន្ធករតាមតំបន់ ថែរក្សាសិទ្ធិរបស់គេ វេបសាយនៃមន្ទីរពន្ធករតាមតំបន់ខេត្តហ្វាលាននឹងផ្តល់សំនួរពន្ធករQ&Aអំពីពន្ធករតំបន់ ដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលត្រូវការយកមកប្រើ។

Was this information helpful? Yes    No