:::

ពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណកម្មការបោះឆ្នោតកណ្តាល

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChiayi County Government
ចុចមើល : 216
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/9 上午 10:17:00

គណកម្មការបោះឆ្នោតកណ្តាលមានសេចក្តីណែនាំអំពីបញ្ជីឈ្មោះ ប្រវត្តិរបស់បេក្ខជនដែលចូលរួមការបោះឆ្នាំរាល់សម័យនៅតៃវ៉ាន់ និងឯកសារផ្សេងទៀត។

ប្រជាជនដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចចូលក្នុងវេបសាយនៃគណកម្មការបោះឆ្នោតកណ្តាល(http://www.cec.gov.tw/) ដើម្បីយល់ស្គាល់ពត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីការបោះឆ្នោត។

Was this information helpful? Yes    No