:::

နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အမြဲတွေ့ကြုံရသော အမေးအဖြေများ

Label
LocationTaiwan
Hit : 237
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/9 上午 10:15:00

အမြဲတွေ့တတ်သော Q&A အကြောင်း

၁။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၁။ ဗီဇာလျှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ Q&A
https://www.boca.gov.tw/lp-215-1.html

၂။ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများဆိုင်ရာ Q&A
https://www.boca.gov.tw/lp-43-1.html

၂။ အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်မရေးရာကောင်စီ-ပြည်
မမှအိမ်ထောင်ဖက်များကို စောင့်ရှောက်ခြင်းကဏ္ဍ၏အ
မေးအဖြေတွဲ
https://www.mac.gov.tw/Content_List.aspx?n=F362D4AAE872CDDE

၃။ ရေလက်ကြားရေးရာဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း-အမေး
အဖြေပိုင်း
http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4825&CtUnit=2216&BaseDSD=7&mp=1

၄။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာ
န-အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသောအကြောင်းများ
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?ctNode=29665&CtUnit=16417&BaseDSD=7&mp=1

Was this information helpful? Yes    No