:::

ဟွားလျင်ခရိုင်၏ ပြည်တွင်းခွန်ဆိုင်ရာ Q&A

Label
Location
Hit : 211
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/9 上午 10:13:00

ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားခြင်း၊ ချို့တဲ့သူ
များအား ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုခြားမိသားစုနှင့်နိုင်ငံ
သားသစ်များအား ပြည်တွင်းခွန်စနစ် သိရှိမှုတွင် ကူညီနိုင်
ရန် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကို အာမခံနိုင်
ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဟွားလျင်ခရိုင်၏ အခွန်ကောက်ခံ
မှုဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အမြဲကြုံတွေ့ရတတ်သော ပြည်
တွင်းခွန်ဆိုင်ရာ Q&A ကို တင်ပြထားခြင်းဖြင့် အလိုရှိ
သောနိုင်ငံသားသစ်များ လေ့လာအသုံးပြုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No