:::

ဗဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ

Label
Location
Hit : 226
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/9 上午 10:12:00

ဗဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ထိုင်ဝမ်ရွေး
ကောက်ပွဲတိုင်းတွင် ပါဝင်ရွေးကောက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်
များစာရင်း၊ အတွေ့အကြုံ အစရှိသော အချက်အလက်
များကို တင်ပြထားသည်။

စိတ်ဝင်စားသူများ ဗဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မတီ
ဝက်ဘ်ဆိုက် (http://www.cec.gov.tw/) တွင် ရွေး
ကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No