:::

Thông tin liên quan của Ủy ban bầu cử trung ương

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi County Government
Lượt : 179
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/9 上午 10:01:00

Ủy ban bầu cử trung ương có các dữ liệu như giới thiệu danh sách, lý lịch nhân sự bầu cử các khóa của ĐàiLoan.
Dân chúng quan tâm có thể lên website Ủy ban bầu cử trung ương(http://www.cec.gov.tw/) tìm hiểu thông tin liên quan về bầu cử.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không