:::

ពត៌មានពន្ធករនៃមន្ទីរពន្ធករជាតិសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ចុចមើល : 270
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/25 下午 05:20:00

មន្ទីរពន្ធករជាតិខ័ណ្ណត្បូងនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើ សមាហរណកម្មនូវពត៌មានពន្ធករនៃមន្ទីរពន្ធករជាតិសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ក្រៅពីមានពត៌មានពន្ធករនៃមន្ទីរពន្ធករជាតិសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងតំណភ្ជាប់ជាមេត្រី ក៏បន្ថែមបង្កើតផ្នែកពិសេសផ្តល់សេវាពន្ធករ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយFAQ ការបញ្ជូនទំនិញឆាប់រហ័សតាមគ្រូបង្រៀន ផ្នែកពិសេសវីដេអូFacebook & LINEទាំង8ផ្នែកជាដើម។ អំពីខ្លឹមសារលំអិតពាក់ព័ន្ធ សូមមើលវេបសាយនៃមន្ទីរពន្ធករជាតិខ័ណ្ណត្បូងនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុhttps://goo.gl/DmtsV2

Was this information helpful? Yes    No