:::

មន្ទីរពន្ធករជាតិតៃបីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ「ផ្នែកពិសេសស្តីពីពន្ធករសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Taipei,Ministry of Finance
មន្ទីរពន្ធករជាតិតៃបីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ「ផ្នែកពិសេសស្តីពីពន្ធករសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」
មន្ទីរពន្ធករជាតិតៃបីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ「ផ្នែកពិសេសស្តីពីពន្ធករសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」
ចុចមើល : 254
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/25 下午 05:20:00

មន្ទីរពន្ធករជាតិតៃបីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាចផ្តល់ពត៌មានពន្ធករដែលជាភាសាអង់គ្លេស ជប៉ុន ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ វៀតណាមជាដើម យើងនឹងចងក្រងសំនួរតែងតែជួបប្រទះជាសៀវភៅស្តីពីសំនួរនិងចម្លើយ ស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីឧស្សាប្រើប្រាស់វា!

Was this information helpful? Yes    No