:::

កំណត់និងរបៀបស្តីពីលិខិតបង់ពន្ធករដែលហួសពេលកំណត់

ស្លាក
ទីតាំង
ចុចមើល : 242
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/25 下午 05:19:00

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួលលិខិតបង់ពន្ធករដែលហួសពេលកំណត់ សូមទៅធនាគារ សមគមន៍សហការឥណទានឬសមគមន៍កសិកម្មដែលជំនួសទទួលយកពន្ធករបង់ពន្ធករ(ហាងទំនើបនិងប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍មិនជំនួសទទួលយកទេ) ហួសពេល2ថ្ងៃម្តង នឹងបន្ថែម1%នៃចំនួនប្រាក់ពន្ធករ ធ្វើជាប្រាក់យឺតពេល ហួសពេល30ថ្ងៃ ត្រូវបង់ការប្រាក់លើពន្ធករ បើសិននៅតែមិនបង់ទេ នឹងបញ្ជូនទៅតុលាការបង្ខំគេបង់ពន្ធ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួលលិខិតបង់ពន្ធករដែលមានចំនួនតិចជាង2ម៉ឺនយាន់ អាចទៅហាងលក់ទំនិញTongyi、 Quanjia、Laierfu、Lailai(OK)បង់សាច់ប្រាក់។

※លេខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃនៃមន្ទីរពន្ធករជាតិ ៖ 0800-000-321

Was this information helpful? Yes    No