:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အမျိုးသားအခွန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

Hit : 242
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/25 下午 05:17:00

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန တောင်ပိုင်းဒေသ အမျိုးသား
အခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုသည် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အမျိုး
သားအခွန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို စုပေါင်း
ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ နိုင်ငံသားသစ်ကဏ္ဍရှိ အခွန်ဆိုင်
ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဖော်ရွေလင့်ခ်များအ
ပြင် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ ကြေညာစာစောင် FAQ ၊ ကထိကဝန်ဆောင်ပိုင်း၊လှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်
များ၊ ရုပ်သံကဏ္ဍ၊ Facebook & LINE အစရှိသော အ
ပိုင်း ၈ ခုကို ထပ်မံပြုစုတင်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ
သတင်းအသေးစိတ်ကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန တောင်
ပိုင်းဒေသ အမျိုးသားအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်
https://goo.gl/DmtsV2 တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No