:::

សិទ្ធិធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំត្រូវតែយល់ដឹង

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យCentral Deposit Insurance Corporation
សិទ្ធិធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំត្រូវតែយល់ដឹង
សិទ្ធិធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំត្រូវតែយល់ដឹង
ចុចមើល : 236
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/19 下午 05:00:00

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើកណ្តាលគឺជាអង្គការរដ្ឋតែមួយគតធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើនៅតៃវ៉ាន់ សព្វថ្ងៃនេះ ចំពោះអ្នកផ្ញើប្រាក់ម្នាក់ នៅអង្គការហិរញ្ញវត្ថុមួយ ចំនួនប្រាក់ទទួលធានារ៉ាប់រងអតិបរមាគឺប្រាក់តុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មីចំនួន3លានយាន់ មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីអាចប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ0800-000148 ឬទៅវេបសាយក្រុមហ៊ុនយើង http://www.cdic.gov.tw/ ដើម្បីស្វែងរកពត៌មានអំពីការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើ។

Was this information helpful? Yes    No