:::

ចំពោះសំនួរស្តីពីការទិញលក់អចលនាទ្រព្យ អាចណាត់ជួបពិគ្រោះយោបល់នៅអន្តរអង្គការ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance
ចុចមើល : 347
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/25 下午 05:21:00

ដោយសារបានអនុវត្តរបបពន្ធករផ្សំពន្ធផ្ទះនិងពន្ធដីរួមគ្នា ហើយពន្ធករលើការទិញលក់អចលនាទ្រពន្យមានច្រើនកុះករ ដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យអ្នកបង់ពន្ធដើរសាចុះសាឡើងទៅមន្ទីរពន្ធករជាតិនិងអង្គការពន្ធករតាមតំបន់ ចាប់ពីខែមិនា ឆ្នាំ2016 បានសហការជាមួយនឹងអន្តរអង្គការពន្ធករនៅក្រុងកៅស្យុង ដើម្បីរៀបចំទីកន្លែងពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការទិញលក់អចលនាទ្រព្យ នឹងផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីពន្ធករជាតិ តំបន់តែម្តង។

បើសិនជាប្រជាជនមានសំនួរអំពីពន្ធករលើការទិញលក់អចលនាទ្រព្យ សុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់「ប័ណ្ណ(ណាត់ជួប)សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ពន្ធករលើការទិញលក់អចលនាទ្រពន្យ」 ដើម្បីស្នើសុំណាត់ជួបពិគ្រោះយោបល់នៅមន្ទីរគេ ឬនាយកដ្ឋានទទួលពន្ធករក្រុងកៅស្យុង តាមរបៀបស្នើសុំទៅកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន ហៅទូរស័ព្ទ ផ្ញើសំបុត្រ ផ្ញើទូរសារ ឬស្នើសុំតាមវេបសាយ អាចសំចៃពេលវេលា ហើយមានភាពងាយស្រួល ចូរប្រជាជនច្រើនប្រើវា។

អំពីពត៌មានពាក់ព័ន្ធ ចូរចូលវេបសាយរបស់មន្ទីរគេ(http://ntbk.gov.tw) ហើយស្វែងរកនៅ ប្រធានបទក្តៅ / ផ្នែក ពិសេសអចលនាទ្រព្យរួមគ្នា។

Was this information helpful? Yes    No