:::

ចំណែកពិសេសមិនបាច់ច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅដីនិងច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance
ចុចមើល : 241
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/19 下午 04:58:00

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលជំរុញគោលនយោបាយកាត់បន្ថយច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅដីនិងសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន កាលណាប្រជាជនទៅមន្ទីរពន្ធករជាតិ រាយការណ៍អំពីពន្ធមរតកការស្នើសុំពន្យារប្រកាសពន្ធលើមរតកនិងពន្ធលើកាដូ ការពិនិត្យ មើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទទួលមរតក និងប្រាក់ចំណូលទាំង6ប្រការ មិនបាច់ផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានទេ រីឯចំពោះករណីពិនិត្យពន្ធលើចំណូលជាទូទៅ ករណីកែប្រែ និងករណីផ្តល់វត្ថុធានាទាំង4ប្រការ មិនបាច់ច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅដីទេ។

Was this information helpful? Yes    No