:::

ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ကုန်ပို့လွှာသည် အလွန်လွယ်ကူသည်။

Hit : 262
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:49:00

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ကုန်ပို့
လွှာ” ကို လူအများသုံးကြရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ချိန်တွင် တစ်ခုထဲသောကုန်ပို့လွှာသွင်းပစ္စည်း
ဖြစ်သော “လက်ကိုင်ဖုန်းဘားကုဒ်” ဖတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ပို့
လွှာယူပါက မဲပေါက်မပေါက်ကြည့်ပေးခြင်းကို ခံစားနိုင်
သည့်အပြင် ပေါက်သောငွေကို မိမိ၏အကောင့်သို့ တိုက်
ရိုက်သွင်းပေးသော ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ခံစားခွင့်
ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆုပေါက်ခွင့်ပိုများသည်။ လက်ကိုင်
ဖုန်းဘားကုဒ်သည်လျှောက်ရလွယ်ကူပြီးလျင်မြန်သည်။
ဖုန်း APP ဖြင့် မိမိသုံးနုန်းထားသော ပစ္စည်းဝယ်ကုန်ပို့
လွှာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် ပို၍လွယ်ကူသည်။

Was this information helpful? Yes    No