:::

Vấn đề thuế mua bán bất động sản có thể đặt hẹn tư vấn liên ngành.

Lượt : 191
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/19 下午 04:26:00

Thích ứng với việc thực hiện chế độ trưng thu thuế thu nhập hợp nhất đất và nhà, và xét thấy việc mua bán bất động sản liên quan đến nhiều loại thuế, để tránh người có nghĩa vụ đóng thuế qua lại nhiều lần giữa Cục thuế quốc gia và cơ quan thuế địa phương, bắt đầu từ tháng 3 năm 2016, đã hợp tác liên ngành với Sở trưng thu thuế thành phố Cao Hùng thiết lập Cổng tư vấn thuế mua bán bất động sản, cung cấp dịch vụ tư vấn hoàn chỉnh về thuế quốc gia, thuế địa phương.

Người dân nếu có vấn đề liên quan đến đóng thuế mua bán bất động sản, đều có thể sử dụng “Phiếu (đặt hẹn) dịch vụ tư vấn thuế mua bán bất động sản” , xin đặt hẹn tư vấn với Cục thuế hoặc Sở trưng thu thuế thành phố Cao Hùng bằng phương thức đến quầy, điện thoại, email, fax hoặc đăng ký trên website, tiết kiệm thời gian và tiện lợi,người dân nên tranh thủ sử dụng.

Thông tin liên quan có thể tra tìm tại chuyên mục hợp nhất đất đai và nhà cửa / tiêu điểm nóng website cục đó (http://ntbk.gov.tw)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không