:::

កូនសៀវភៅពត៌មានអំពីជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 136
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/11
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/11 下午 02:13:00

កូនសៀវភៅនេះចែកជា10ផ្នែក(រួមទាំងផ្នែកអត្រានុកូលដ្ឋាន ផ្នែកជីវភាពវប្បធម៌ ផ្នែកគ្រួសារ ផ្នែកអប់រំ ផ្នែកជីវភាព ផ្នែកដើរលេងកំសាន្ត ផ្នែកសុខុមាលភាព ផ្នែកសុខាភិបាល ផ្នែកការងារ ផ្នែកពន្ធករ) បានណែនាំអំពីទំនៀមទម្លាប់ ច្បាប់និងក្បួនខ្នាតនៅតៃវ៉ាន់ជាដើម ហើយបានពន្យល់អំពីបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ គុណសម្បត្តិស្នើសុំ លក្ខណៈស្នើសុំនិងឯកសារត្រូវត្រៀមតាមរបៀបសួរសំនួរ-ឆ្លើយតប សម្រាប់សហព័ទ្ធបរទេសប្រើប្រាស់។


យើងសង្ឃឹមថា កូនសៀវភៅនេះអាចក្លាយជាសៀវភៅយោងចំពោះសហព័ទ្ធបរទេសសម្រាប់រស់នៅតៃវ៉ាន់ រៀននិងកើតឡើងជាមួយគ្នា ស្គាល់និងសមស្របនឹងបរិស្ថានរស់នៅក្នុងស្រុកថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័ស ធ្វើឲ្យសង្គមតៃវ៉ាន់មានពហុវប្បធម៌កាន់តែច្រើន។

Was this information helpful? Yes    No