:::

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!
ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!

តើលោកអ្នកដឹងឬទេ ការប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រមានជម្រើសថ្មី! ចាប់ពីឆ្នាំ2019 មន្ទីរប្រៃសនីយ៍ឈប់ផ្តល់សេវាប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រ សូទៅធនាគារទី១ ធនាគារចាងហ្វា ធនាគារសមគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទ សមគមន៍ឥណទានសហការ ហាងទំនើបធំៗទាំង៤និងទីតាំងផ្សេងទៀតទទួលរង្វាន់។ ហើយស្វាគមន៍លោកអ្នកទាញយក APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ ទទួលរង្វាន់ បញ្ចូលគណនី បរិច្ចាគ ផ្ញើទុកភ្លាមពេញ24ម៉ោង ប្រាក់រង្វាន់នឹងផ្ទេរបញ្ចូលគណនីភ្លាម។

Was this information helpful? Yes    No