:::

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!
ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019 APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ភ្លាមពេញ24ម៉ោង!
ចុចមើល : 99
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/10
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/10 上午 10:31:00

តើលោកអ្នកដឹងឬទេ ការប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រមានជម្រើសថ្មី! ចាប់ពីឆ្នាំ2019 មន្ទីរប្រៃសនីយ៍ឈប់ផ្តល់សេវាប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រ សូទៅធនាគារទី១ ធនាគារចាងហ្វា ធនាគារសមគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទ សមគមន៍ឥណទានសហការ ហាងទំនើបធំៗទាំង៤និងទីតាំងផ្សេងទៀតទទួលរង្វាន់។ ហើយស្វាគមន៍លោកអ្នកទាញយក APPប្តូររង្វាន់វិក្កយបត្រឯកភាពនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ អាចប្តូររង្វាន់ ទទួលរង្វាន់ បញ្ចូលគណនី បរិច្ចាគ ផ្ញើទុកភ្លាមពេញ24ម៉ោង ប្រាក់រង្វាន់នឹងផ្ទេរបញ្ចូលគណនីភ្លាម។

Was this information helpful? Yes    No