:::

ខេត្តថៅយ័ន ការសាកល្បងសេវាកម្មបកប្រែផ្ទាល់មាត់ផ្តល់ដោយមនុស្សអនឡាញ1999

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ចុចមើល : 86
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/10
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/10 上午 10:30:00

ដើម្បីផ្តល់សេវាទេសចរណ៍មានគុណភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍បរទេស និងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលក្រុងកាន់តែជិតស្និទ្ធសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងកម្មករបរទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី1 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ខេត្តថៅយ័ន ការសាកល្បងសេវាកម្មបកប្រែផ្ទាល់មាត់ផ្តល់ដោយមនុស្សអនឡាញ1999 ដើម្បីផ្តល់ងាយស្រួលដល់ជនបរទេសទាក់ទងកិច្ចការ។

សេវាកម្មបកប្រែផ្ទាល់មាត់អនឡាញ1999នឹងផ្តល់សេវាដោយភាសាទាំង៦ ជប៉ុន អង់គ្លេស កូរ៉េខាងត្បូង ថៃ វៀតណាម ឥណ្ឌូនីស៊ី បុគ្គលិកទទួលទូរស័ព្ទ អ្នកបកប្រែនិងអ្នកទេសចរណ៍ទាំងបីភាគីអាចនិយាយជាមួយគ្នា ធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តបរទេសអាចទាក់ទងគ្នាតាមភាសារបស់ខ្លួន។

ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែផ្ទាល់មាត់អនឡាញ1999គឺនៅថ្ងៃធ្វើការ ពីម៉ោង09:00ដល់ម៉ោង17:00 ប្រើទូរស័ព្ទនិងទូរស័ព្ទដៃហៅលេខ1999ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុងយើង និងទទួល សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ10នាទី មិត្តភ័ក្តដែលត្រូវការអាចឧស្សាប្រើ។

Was this information helpful? Yes    No