:::

ក្រុងកៅស្យុង 「ការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារ」 ពិព័រណ៍រឿងនិទានរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ក្រុងកៅស្យុង 「ការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារ」 ពិព័រណ៍រឿងនិទានរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ក្រុងកៅស្យុង 「ការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារ」 ពិព័រណ៍រឿងនិទានរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ចុចមើល : 78
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/6
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/6 下午 04:51:00

ក្នុងជីវភាពរបស់មនុស្ស តែងតែផ្លាស់ប្តូររវាងការផ្លាស់ទីនិងតាំងលំនៅ ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកមានភាពអង់អាច ចាកចេញពីផ្ទះឆ្ងាយប៉ុន្មាន? គណៈកម្មាធិការកិច្ចការឃឺចាសាលាក្រុងកៅស្យុងនឹងរៀបចំ「ការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារ-ពិព័រណ៍រឿងនិទានរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ដល់ថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 នឹងពិព័រណ៍ការធ្វើដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនស្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មីមេនុង នៅមន្ទីរបុរាណវត្ថុឃឺចាមេនុង ស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងដែលចូលចិត្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពហុវប្បធម៌មកទស្សនា។


ការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសារ-រឿងនិទានរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
វេលាពិព័រណ៍ ៖ថ្ងៃទី13 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018(អង្គារ)--ថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019(អាទិត្យ);ម៉ោង09:00-17:00
ទីកន្លែង ៖ មន្ទីរបុរាណវត្ថុឃឺចាមេនុង (ផ្ទះលេខ49-3 ផ្លូវមីនជូ ខ័ណ្ឌមេនុង ក្រុងកៅស្យុង)
ពេលវេលាសំរាក ៖ រាល់ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃដាច់ឆ្នាំ និងថ្ងៃទី១នៃឆ្នាំថ្មីចិន

ពត៌មានលំអិតអំពីកម្មវិធី ៖មើលfacebookនៃមន្ទីរបុរាណវត្ថុឃឺចាមេនុង (https://www.facebook.com/meinonghcc/)ឬទាក់ ទង07-6818338 ប្តូរ 23

Was this information helpful? Yes    No