:::

ខ្សែភាពយន្តស្តីពីផែនការកសាងសុបិន្តសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងកូនរបស់គេសម័យទី4(ខ្សែភាពយន្តខ្លី)

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 75
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/6
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/6 下午 03:45:00

Was this information helpful? Yes    No