:::

ផែនការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសសម្រាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីប្រចាំ2018 - សមិទ្ធិផលក្នុងវិស្សមកាលតូច

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 57
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/6
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/6 下午 03:32:00

Was this information helpful? Yes    No