:::

(หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
(หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ
(หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ
ตี : 106
วันที่ : 2018/12/6
อัปเดต : 2018/12/6 下午 01:55:00

หลายปีมานี้รัฐบาลได้เร่งผลักดันนโยบายมุ่งใต้ มีหลายธุรกิจที่เริ่มไปลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ไต้หวันก็มีการเปิดหลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากมาย ทำให้การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาตะวันตกเท่านั้น กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในปี 2019 จะมีการจัดให้ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรด้วย เพื่อส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และให้ไต้หวันมีการเรียนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น


ในปี 2019 จะมีการปรับหลักสูตรใหม่ ผลักดันให้เด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
คาดการณ์ว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้หลักสูตรภาษา 12 ปีฉบับใหม่ในปี 2019 โดยจะจัดให้มีภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าไปในหลักสูตรด้วย เด็กชั้นประถมศึกษาจะได้ศึกษาทั้งภาษาท้องถิ่น(ภาษาไต้หวัน แคะ ภาษาพื้นเมือง) และภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย) โดยจะให้เลือกเรียนหนึ่งภาษาสัปดาห์ละหนึ่งคาบเป็นวิชาบังคับ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาจะจัดให้เรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นวิชาเลือก


การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
เพื่อจัดให้มีคณะครูที่เพียงพอต่อหลักสูตรใหม่ที่จะจัดขึ้น จึงได้เร่งพัฒนาครูผู้ช่วย ซึ่งแต่ละเมืองได้มีการเปิดหลักสูตรครูผู้ช่วย จนถึงเมื่อเดือนธันวาคม 2016 ที่ผ่านมาได้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,375 ท่าน โดยผู้สนใจที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือบุตรหลาน นักเรียนต่างชาติที่เป็นไปตามกฎหมายจ้างงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลเมืองไต้หวันที่มีบัตรข้าราชการครูและใบรับรองภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สามารถลงทะเบียนเพื่ออบรมเป็นเวลา 36 ชั่วโมง เมื่อผ่านการทดลองสอนก็จะได้รับใบรับรองการเป็น “ครูผู้ช่วย” ได้ ซึ่งผู้ที่เป็นครูผู้ช่วยต้องมีคุณสมบัติตาม “รายละเอียดการจัดจ้างครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”จึงจะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้

สามารถเข้าไปดูหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษาภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และเกาะต่างๆได้ที่(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw)


หลักสูตรภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ออนไลน์
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับรัฐบาลเมืองซินเป่ยในการจัดทำหลักสูตรให้ภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าไปอยู่ในบทเรียนทั้งสิ้น 126 เล่มของภาษาทั้ง 7 ที่ต้องเรียนของนักเรียนทั้ง 9 ระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยสามารถดูหลักสูตรได้ออนไลน์ หากต้องการดูเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ทรัพยากรการศึกษาภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/publish_page/15/)

นอกจากนี้รัฐบาลเมืองซินเป่ยยังได้จัดทำ “เว็บไซต์การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์เป็นต้น หากต้องการดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่(http://www.multiculture.ntpc.edu.tw/ischool/public/mybook/bookshelf.php?bsid=4)

อยากเรียนพูดภาษาเวียดนามใช่ไหม เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์“มหาวิทยาลัยeไทเป” เปิดหลักสูตรเรียนภาษาเวียดนามออนไลน์ฟรีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ทั้งการอ่านออกเสียง การสะกดคำ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การนำไปใช้เป็นต้น เข้าไปดูหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์(http://elearning.taipei/elearn/courseinfo/index.php?courseid=1441)


ในปี 2019 กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นการช่วยให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สืบทอดวัฒนธรรมบุพพการีที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมให้เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่เดิมการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่หลายปีมานี้รัฐบาลได้มุ่งผลักดันนโยบายมุ่งใต้ให้การเรียนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น


แหล่งที่มาของข้อมูล:
กระทรวงศึกษาธิการ-การวางแผนการจัดหาคณะอาจารย์ในหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=67AB3874B860D179
เว็บไซต์ศูนย์สื่อการเรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/widget/main_menu/show.php?id=383&map=0
เว็บไซต์การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
http://www.multiculture.ntpc.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No