:::

ស្ថិតិអំពីប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលមុនចូលធ្វើការប្រចាំឆ្នាំ2017នៃក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 60
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/11/19
ថ្ងៃខែថ : 2018/11/19 下午 05:57:00

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចំនូលថ្មីចូលរួមការបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លើកកម្ពស់ជំនាញធ្វើការ ហើយជំរុញគេរកការធ្វើ រហូតដល់ចុងខែតុលា ឆ្នាំ2017 មានចំនួនប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលបានចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលមុនចូលធ្វើការដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃក្រសួងការងារសរុបមាន1513នាក់(រួមទាំងសហព័ទ្ធបរទេស361នាក់ និងសហព័ទ្ធមហាដីគោក1152នាក់)ចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាល។

អំពីពត៌មានពាក់ព័ន្ធសូមទាក់ទងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋជួយរកការធ្វើនៅក្បែរលោកអ្នក ឬស្វែងរកតាមគេហទំព័រស្វែងរកការងារនៅតៃវ៉ាន់ (https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx) ក៏អាចហៅទូរស័ព្ទពិសេសឥតគិតថ្លៃពេញ24ម៉ោង 0800-777-888បាន។

Was this information helpful? Yes    No