:::

ការវិភាគនិងរាយការណ៍ស្ថិតិប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងកៅស្យុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 61
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/11/19
ថ្ងៃខែថ : 2018/11/19 下午 05:55:00

ដើម្បីយល់ស្គាល់អំពីសុខុមាលភាពនិងសេវាណែនាំរកការធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងកៅស្យុង លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសាររបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ហើយយកចិត្តទុកដាក់ការថែរក្សាទុកនិងបន្តវប្បធម៌ បង្កើនពហុវប្បធម៌នៅសហគមន៍ ផ្តល់ពត៌មានអំពីការវិភាគនិងរាយការណ៍ស្ថិតិប្រជាជនចំនូលថ្មី ដើម្បីផ្តល់ជូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រើប្រាស់។

1.ការវិភាគភេទកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីរៀននៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាប្រចាំឆ្នាំសិក្សា2015នៅក្រុងកៅស្យុង (PDF)
2. ចំណែកពិសេសអំពីស្ថិតិប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងកៅស្យុង

Was this information helpful? Yes    No