:::

ស្ថិតិប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងតៃបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 58
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/11/19
ថ្ងៃខែថ : 2018/11/19 下午 05:54:00

ដើម្បីបង្ហាញប្រសិទ្ធិភាពអំពីគោលនយោបាយថែទាំនិងណែនាំសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងលទ្ធផលអនុវត្តផែនការនៅក្រុងតៃបី សាលាក្រុងតៃបីនឹងផ្តល់ពត៌មានអំពី「ស្ថិតិប្រជាជន ចំនូលថ្មី」 「ស្ថិតិអំពីគោលនយោបាយថែទាំនិងណែនាំសម្រាប់ប្រជាជន ចំនូលថ្មីនិងលទ្ធផលអនុវត្តផែនការ」និង「ការវិភាគស្ថិតិប្រជាជនចំនូលថ្មី」ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ជូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រើប្រាស់។

អំពីពត៌មានស្ថិតិពាក់ព័ន្ធ សូមស្វែងរកនៅគេហទំព័រពិសេសអំពី「ស្ថិតិប្រជាជន ចំនូលថ្មី」 នៃការិយាល័យស្ថិតិសាលាក្រុងតៃបី។

Was this information helpful? Yes    No