:::

မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် ပညာသင်ယူနေသော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအခြေအနေစာရင်းအင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 50
Date : 2018/11/19
Updated : 2018/11/19 下午 05:45:00

လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် လူ
ဦးရေတည်ဆောက်ပုံသည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ အထူးသ
ဖြင့် မွေးဖွားမှုနှုန်းသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၈၇ ခုနှစ်
မှစ၍ လျှော့နည်းလာခြင်းမှစ၍ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၃ ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်းသားသစ်များ၏လူဦးရေ
ကို စတင်ထိခိုက်လာပြီး တဖြည်းဖြည်း မူလတန်းအ
ထက်အတန်းများ၏ ကျောင်းသားလူဦးရေပင် လျှော့
နည်းလာပါပြီ။ တစ်ဘက်တွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့်
အရှေ့တောင်အာရှ၏စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှု၊ နိုင်ငံ
ခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေးအ
ခက်အခဲနှင့်အစိုးရမှ မင်္ဂလာအတုဆောင်ခြင်းကာ
ကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ထိုင်
ဝမ်နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသားများ၏ မင်္ဂလာဆောင်
ခြင်းလူဦးရေသည် အများဆုံးဖြစ်သော ထိုင်ဝမ်သက္က
ရာဇ် ၉၂ ခုနှစ်တွင် ၅.၄၆ သောင်းမှ ထိုင်ဝမ်သက္က
ရာဇ် ၁၀၂ ခုနှစ်တွင် ၁.၉၅ သောင်းထိလျှော့နည်းခဲ့
ပြီး ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ်တွင် တဖြည်းဖြည်း
နှင့် ၂.၀၄ သောင်းအထိ ပြန်လည်များလာသည်။ တ
ရုတ်ပြည်မှလာသူနှင့်အရှေ့တောင်အာရှမှလာသူများ
၏အချိုးအစားလည်း ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၂ ခုနှစ်၏ ၉၅.၂၄% မှ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ်တွင် ၇၇.၅၃% ထိ ကျဆင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုင်ဝမ်သက္က
ရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်မိခင်မှမွေးဖွား
သော ကလေးလူဦးရေသည် ၁.၂၉ သောင်းသာ ရှိ
တော့သည်။ အချိုးအစားမှာ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်
၉၂ ခုနှစ်၏ ၁၃.၃၇% နှင့် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခု
နှစ်၏ ၆.၁၈% တို့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီး
များ၏လူဦးရေသည် နှစ်စဉ်လျှော့နည်းလာသော်
လည်း အထွေထွေအမျိုးသားအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်
ပြိုင်မှုတို့တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၂
ခုနှစ်မှစ၍ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းအသီး
သီးတွင် ပညာသင်ယူနေသော နိုင်ငံသားသစ်သားသ
မီးများ၏အခြေခံအချက်အလက်များကို စတင်ပြုစုခဲ့
ပြီး ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်အလိုက် သုံး
သပ်စုဆောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိ
သော ပညာရေးအရင်းအမြစ်အောက်တွင် တိကျပြီး
ဖြစ်နိုင်သောပညာရေးစီမံမှုများဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်
သားသမီးများကို ဘက်စုံမှု၊ အနာဂတ်ရှိမှုနှင့်သင့်
လျှော်မှုတို့နှင့်ကြွယ်ဝသော ပညာရေးနှင့်ပျိုးထောင်မှု
များကြောင့် ပိုမိုများပြားသော ပညာရေးအရင်းအမြစ်
နှင့်အင်အားကို ရရှိပြီး ဘက်စုံပြီးသင့်မြတ်စွာ ဖွံ့ဖြိုး
သွားရန် ပြုစုပေးသည်။


ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၄-၁၀၅ ခုနှစ်အတွင်း မူလ
တန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းအသီးသီးတွင် ပညာ
သင်ယူနေသော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများကို ခရိုင်၊
မြို့အလိုက်၊ နိုင်ငံအလိုက် စာရင်းအင်းများနှင့် ထိုင်
ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၃-၁၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်းပါးများ
သုံးသပ်ခြင်းအသေးစိတ်မှာ အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်အ
တိုင်းဖြစ်သည်။

၁။ နှစ်အသီးသီးတွင် ပြုစုခဲ့သောစာရင်းအင်းအချက်
အလက်။ ။
http://stats.moe.gov.tw/files/main_statistics/fomas.xls

၂။ နှစ်အသီးသီးတွင် ပြုစုခဲ့သောစာရင်းအင်းသုံးသပ်
မှုအခြေအနေ။ ။
http://depart.moe.edu.tw/ED4500/cp.aspx?n=6B614520164A590E&s=0FCF4B85F20FA9F4

Was this information helpful? Yes    No