:::

ထိုင်ပေမြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်များ၏စာရင်းအင်း

Label
Location
Hit : 57
Date : 2018/11/19
Updated : 2018/11/19 下午 05:41:00

ထိုင်ပေမြို့ရှိရွှေ့ပြောင်းသူများ၏စောင့်ရှောက်
အကြံပေးမူဝါဒစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အစီအစဉ်အကောင်
အထည်ဖော်ရေးရလဒ်အတွက် “ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ
သစ်များ၏စာရင်းအင်း” ၊ “ရွှေ့ပြောင်းသူများ၏စောင့်
ရှောက်အကြံပေးမူဝါဒစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အစီအစဉ်အ
ကောင်အထည်ဖော်ရေး အခြေအနေစာရင်းအင်း” နှင့်“ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်များ၏စာရင်းအင်းသုံးသပ်
ခြင်း” အစရှိသော အချက်အလက်များကို လိုအပ်သူ
များ ယူသုံးနိုင်ရန် ပြုစုထားသည်။

သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ အထွေထွေဘတ်ဂျက်၊ စာရင်းကိုင်
နှင့်စာရင်းအင်းများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ “ရွှေ့
ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်များ၏စာရင်းအင်း” ကဏ္ဍဝက်
ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No