:::

[หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
[หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน
[หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน
ตี : 110
วันที่ : 2018/11/14
อัปเดต : 2018/11/14 上午 10:03:00

กระทรวงบริหารได้จัดให้มี “ประชุมกิจการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ในเดือนมิถุนายน ปี 2015 โดยได้เปิดประชุมสามัญเพื่อหารือและรวบรวมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงบริหารจึงได้มีมาตรการให้คำปรึกษาและเสริมสร้างแรงจูงใจ เช่น ทุนการศึกษา ค่ายเพื่อการศึกษา แผนการอบรมต่างประเทศ แผนการสานฝันสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่


‧ค่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
กิจกรรมนี้เป็นแหล่งรวมทรัพยากรของภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าใจในจุดเด่นและตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อเป็นช่องทางการหางาน ฝึกงานในอนาคต เพื่อพัฒนาบุคคลให้กลายเป็นดาวเด่นในอนาคตตามนโยบายมุ่งใต้ของประเทศ

การอบรมในครั้งนี้มีการออกแบบบทเรียนที่เป็นมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการตลาดเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการพัฒนาวิชาชีพ จุดเด่นของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กับการพัฒนาของไต้หวัน หลักสูตรการแนะนำแวดล้อมการทำงานในประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเยี่ยมชมองค์กร ให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เก็บเกี่ยวความรู้ ปูทางให้กับการทำงานในอนาคต

“ค่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลายผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เปิดรับสมัครราวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในไต้หวันและถือสัญชาติไต้หวัน


‧แผนการอบรมต่างประเทศของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้กลับไปใช้ชีวิตบ้านตายาย แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านการศึกษา ให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นแบบทางการศึกษาด้านภาษาและการยอมรับข้ามวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

“แผนการอบรมต่างประเทศของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มครูศิษย์ และกลุ่มบริการสังคม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างน้อย 14 วัน ส่วนกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวราวเดือนพฤษจิกายน ธันวาคม และต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างน้อย 7 วัน ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ครูอาจารย์ บุคคลที่มีอาชีพพิเศษในสังคมที่รับหน้าที่ดูแลเฉพาะราย และบุตรหลานที่ดูแลต้องเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป


‧แผนการสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
แผนการนนี้วางแผนขึ้นเพื่อสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่โดยการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถเดินตามความฝันได้ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทำวีดีโอแบ่งปันความโอบอ้อมอารีย์และความเอาใจใส่ของครอบครัวให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและรู้จักครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นเพิ่มมากขึ้นผ่านวิธีการที่สนุกสนาน ให้ประชาชนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของรัฐที่มีต่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ผู้สนใจสามารถตั้งหัวข้อแผนการสานฝันได้ด้วยตนเอง โดยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครอบครัว วัฒนธรรม การงาน การบริการสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรรมการตัดสินจะพิจารณามอบทุนสานฝันให้ตามความฝัน สูงสุดไม่เกิน 7 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวันต่อทีม

“แผนการสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”แบ่งออกเป็นทีมเดี่ยวและทีมครอบครัว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานเท่านั้น


‧แผนการพัฒนาความสามารถและโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
มีการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานและบุตรหลานที่ยากจน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหมั่นศึกษาเล่าเรียนและลดภาระภายในครอบครัว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฝีมือคนในชาติ

“แผนการพัฒนาความสามารถและโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” แบ่งออกเป็นทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี นักเรียนที่มีฐานะยากจน และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานที่มีฐานะยากจนและมีความสามารถดีเลิศ


รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่นโยบายมุ่งใต้ โดยผู้ย้ายถิ่นฐานและบุตรหลานที่มีความสามารถทางด้านภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของประเทศ ในอนาคตรัฐบาลจะยังคงมีมาตรการดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นพลังของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน


แหล่งที่มาของข้อมูล
กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงบริหาร-โซนดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

Was this information helpful? Yes    No