:::

ទ្រាំមិនបានអំពើហឹង្សា មិនថាសញ្ជាតិប្រទេសណាទេ

អ្នកណាក៏មានលទ្ធភាពជួបប្រទះវិវាទរវាងប្តីនិងប្រពន្ធ បញ្ហាចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូន បញ្ហារវាងសមាជិកគ្រួសារ... កាលណាលោកអ្នកមើលឃើញ ឮថាឬជួបប្រទះបញ្ហា「អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ」កុំស្ទាក់ស្ទើរ អាចហៅ《113ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ការពារ》ដែលផ្តល់សេវាពេញ24ម៉ោង!

ក្រៅពីភាសាចិន ភាសាមីនណាន លេខ113ក៏មានអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី ខ្មែរផងដែរ កុំព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាទាក់ទងទេ! មិត្តទាំងឡាយកុំភ្លេច នៅពេលចាំបាច់ អាចជួយគេប្តឹងប៉ូលីស!


ពត៌មានអំពីការសុំជួយផ្សេងទៀត សូមមើល ៖
http://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1153-105.html

Was this information helpful? Yes    No