:::

ការបង្ការអត្តឃាត

ដើម្បីសហការផ្សព្វផ្សាយអប់រំជីវិតដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំ និងគំនិតនិងគោលនយោបាយស្តីពីបង្ការអត្តឃាតដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាព ធ្វើឲ្យយុវជនពង្រឹងទស្សនៈវិស័យអំពីការថ្នាក់ថ្នូមជីវិត បន្ថយអំពើអត្តឃាត អំពើធ្វើឲ្យខ្លួនរបួស យើងបានសូមសាលារៀនគ្រប់ថ្នាក់ប្រើប្រាស់ចង្កៀងភ្លើងLEDក្នុងសាលារៀនផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ「ទីប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឥតគិតថ្លៃពេញ24ម៉ោងផ្ដល់ដោយក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាព(ទូរស័ព្ទលួងចិត្ត 0800-788-995;សូមជួយផង-ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផង)」 សូមមិត្តទាំងអស់គ្នាឧស្សហ៍ប្រើប្រាស់ ហើយផ្សព្វផ្សាយជំនាញដូចខាងក្រោមនេះ「អ្នកចាំទីដែលថ្នាក់ថ្នូមជីវិត1សួរ 2ឆ្លើយ 3ណែនាំ」។

Was this information helpful? Yes    No