:::

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရသောနိုင်ငံသားသစ်များအား ၁၁၃ ဖုန်းလိုင်းသို့ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းကြရန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းသည်။

Hit : 117
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:55:00

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရသောနိုင်ငံသားသစ်များ
အား ကြိတ်မှိတ်မခံဘဲ ၁၁၃ ကာကွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းသို့ လျင်မြန်စွာ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းမှ အစိုးရက
အချိန်မီဝင်ရောက်ကူညီနိုင်မည်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းသည်။

အစိုးရဌာနသည် ဗဟိုနှင့်ဒေသခံများတွင် အိမ်
တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကူညီမှုစနစ်ရှိပြီး အကြမ်း
ဖက်ခံရသူကို ဥပဒေကူညီမှု၊ ခိုလုံရာနေရာချထားပေး
ခြင်း၊ ဒဏ်ရာများစစ်ဆေးကုသပေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်
ရာကုသမှုအစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ပေး
သည့်အပြင် လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယာယီ
နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်ကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း
ထပ်မံထုတ်ပေးမည်။ ဤလုပ်စဉ်များအားလုံးကို သတ်
မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံမှုကို တာဝန်ယူခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်ခံရသူ၏အ
ခွင့်အရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးပြီး အကြမ်း
ဖက်သူမှ ထပ်မံအကြမ်းဖက်မှုမပြုနိုင်ရန် ကာကွယ်
သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများလည်း အိမ်တွင်းအ
ကြမ်းဖက်မှုများ သိရှိပါက အစိုးရ၏ဒေသအသီးသီးရှိ
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှု ကာ
ကွယ်ရေးစင်တာသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီး ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မီပေးနိုင်မှ အ
ကြမ်းဖက်ခံရသူက စိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မည်။

Was this information helpful? Yes    No