:::

မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်း ကာကွယ်ရေး

Label
Location
Hit : 133
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:53:00

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဘဝပညာရေးနှင့်ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာ
န၏ မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းကာကွယ်ရေးအ
တွေးအခေါ်နှင့်ပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်
ရန် ဆယ်ကျော်သက်များအား မိမိ၏အသက်ကိုတန်ဖိုး
ထားတတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှုလျှော့နည်း
စေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမှုအပြုအမူ
မပြုရေးအတွက် ကျောင်းအသီးသီး၏ ကျောင်းဝန်းရှိ
LED စာသားဖြင့် “ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီး
ဌာန၏ ၂၄ နာရီ အခမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုဖုန်း
လိုင်း(စိတ်ချဖုန်းလိုင်း ၀၈၀၀-၇၈၈-၉၉၅ ကျွန်ုပ်ကို
ကူညီပါ။ ကယ်ပါ။)” ဆိုသည့် စာသားများဖြင့် မိမိအ
သက်ကို တန်ဖိုးထားတတ်စေသောဝါဒကို ဖြန့်ချီသည်။ အများပြည်သူများ လာရောက်သုံးစွဲကြရန် တိုက်တွန်း
သည့်အပြင် “အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်သော ၁။ မေး
၂။ တုံ့ပြန် ၃။ လွဲပြောင်းပေးခြင်းနည်းပရိယာယ်များ
သိကျွမ်းသော သက်စောင့်ဂိုးသမားအဖြစ်” လုပ်ဆောင်
နိုင်ရန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No