:::

ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကို ကာကွယ်ခြင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 154
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:51:00

ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကို ကာကွယ်
ခြင်းဆိုင်ရာ အရေးကြီးသောနာမ်များ၏အဓိပ္ပာယ်များ

၁။ ကာကွယ်ခံရသော ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်

အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသော တစ်မျိုး သို့မ
ဟုတ် တစ်မျိုးထက်များသောအကြမ်းဖက်မှု(ခန္ဓာ
ကိုယ်အကြမ်းဖက်ခံရမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်
ခံရမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှု၊ လစ်လျှူရှုခံ
ရမှုအစရှိသော)ခံရသောကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်
သက်ဥပဒေ၏ ၅၃ ပုဒ်မ ပထမအပုဒ်ခွဲရှိကာကွယ်မှုလို
အပ်သော အခြေအနေများအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။

၂။ စောင့်ရှောက်သူ

(၁) မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူ

(၂) မိသားစုအတွင်း ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်
သက်တို့ကို စောင့်ရှောက်၊ အုပ်ထိန်းခြင်းကို တာဝန်
ယူထားသောဆွေမျိုး (သို့) အခြားသူများကိုဆိုလို
သည်။ ထိုသူများသည် အတူနေထိုင်ခြင်းအချိန်တို၊ ကြာခြင်း (သို့) ဆက်တိုက်နေမနေနှင့် မဆိုင်ပါ။

(၃) အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်
သက်များ၏ စောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ဌာ
နအပါအဝင်၊ ဆေးရုံ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာန၊
စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ၊ နေရာချထားသောခိုလှုံရာတို့
ဖြစ်သည်။

(၄) ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူနေသော်
လည်း အမှန်တကယ်စောင့်ရှောက်သူ

၃။ ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏အကာအ
ကွယ်။ ။

ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကာကွယ်
ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ ။ ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လူမှုဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကလေးသူ
ငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များကို ပညာသင်ကြား၊ စောင့်
ရှောက်သောဝန်ထမ်းများ၊ အိမ်ထောင်စုဝန်ထမ်းများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းမှု၊ ရဲ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဝန်
ထမ်းများ၊ ရွာ(ရပ်ကွက်)လူကြီးများနှင့်အခြားကလေးသူ
ငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာဝန်
ထမ်းများသည် မိမိ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကလေး
သူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခံရခြင်း … ဥပဒေ
သတ်မှတ်ချက်အရ မသင့်လျှော်သောအုပ်ထိန်းမှုအခြေ
အနေ သိရှိပါက သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့၊ မြို့နယ်၏ ဦးစီး
ဌာနများသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ အနှေးဆုံး ၂၄ နာရီမကျော်ရ။ အကြောင်းကြားခံရသောဌာနဝန်ထမ်း
မှ အ မှုကို လက်ခံပြီးနောက် ၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်လွှာတင်ရမည်။

၄။ ဦးစီးဌာနများ။ ။

ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကာ
ကွယ်ရေးဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်
ဆောင်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့၊ မြို့နယ်အ
စိုးရက ဦးစီးဌာနအဖြစ် ထမ်းဆောင်သည်။ အများ
အားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရ လူမှု
ရေးဝန်ကြီးဌာန(ဌာန)သို့မဟုတ် ထိုဌာနအောက်ရှိ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု(နှင့်)လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲ
သုံးစားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးစင်တာတို့မှ လုပ်
ဆောင်ပေးသွားမည်။

အကြောင်းကြားခြင်းအဆင့်များ

နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ချက်ချင်းတိုင်ကြားပြီး
၂၄ နာရီအတွင်း တိုင်ကြားလွှာကိုဖြည့်ပြီး သက်ဆိုင်
ရာဦးစီးဌာနများသို့ တင်ပြရမည်။

၁။ မြို့၊ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်
ကျော်သက်များ၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနများ၏ ဆက်
သွယ်မှုများ။ ။
https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1259-6903-105.html

၂။ အွန်လိုင်းမှတိုင်ကြားခြင်း(ကလေးသူငယ်များကို အတူတကွ ဂရုစိုက်ကြစို့။)
https://ecare.mohw.gov.tw/

ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ကာကွယ်မှု
တိုင်ကြားပြီးနောက် ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့်အ
ဆင့်များ

ဦးစီးဌာနမှ အမှုတိုင်ကြားခြင်းလက်ခံပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများက ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအမှုဟုတ်မ
ဟုတ် ခန့်မှန်းသွားမည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အဓက
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်
များ၏လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးလျင်မြန်မှုတို့ကို တိုး
မြှင့်သည့်အပြင် တိုင်ကြားခြင်းသတင်းမလုံလောက်
ခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းတိုင်ကြားခြင်းတို့ကြောင့် အမှန်တကယ်အရင်းအမြစ်လိုအပ်သော ကလေးသူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်များက မရရှိဘဲ လွဲချော်သွားသောအ
ဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No