:::

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံရသူများ၏ ကူညီကာကွယ် ရေးစနစ်

Label
LocationTaiwan
Hit : 47
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:49:00

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံရသောနိုင်ငံသားသစ်
များ၏ တိုင်ကြားခြင်းစနစ်နှင့်ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် နိုင်
ငံသားများနှင့်တန်းတူပင် ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
နှောက်ယှက်မှုခံရပါက တိုင်ကြားရန်အဆင့်များမှာ လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရ အနှောက်ယှက်ခံရသူမှ နှောက်ယှက်ခံရပြီး
နောက် တစ်နှစ်အတွင်း ပြုသူ၏ရုံး၊ တပ်၊ ကျောင်း၊ ဌာန၊ အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်(မြို့)၏ဦးစီးဌာန
များတွင် အယူခံဝင်နိုင်ပြီး ထိုသက်ဆိုင်ရာများမှ တာဝန် ယူ စစ်ဆေးသွားမည်။ အကယ်၍ပြုသူကို သေချာမသိ
ခြင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဌာနမရှိပါကခရိုင်မြို့၊ မြို့
နယ်၏ဦးစီးဌာနများတွင် သွားရောက်လျှောက်လွှာတင်
သွင်းနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့၊ မြို့နယ်၏ဦးစီးဌာန
မှ လျှောက်တင်လွှာလက်ခံရရှိပြီး အမှုကို ထပ်မံအယူခံ
သွင်းပြီးနောက် ဤဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၁၄ အရ စစ်ဆေးရေး
အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးသွားမည်။ စစ်ဆေးခြင်းအဖြေကို တရားလိုနှင့်တရားခံနှစ်ဖက်လုံးကို အကြောင်းကြားပေး
မည်။ တရားလိုမှ ထပ်မ့စစ်ဆေးခြင်းအဖြေ၏အုပ်ချုပ်
ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကို မကျေနပ်ပါက အယူခံ
ဥပဒေအရ အယူခံဝင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေး
ဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ထို့အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းအမှု
စစ်ဆေးသည့်တစ်လျှောက်လုံး အနှောက်ယှက်ခံရသူ
၏ကိုယ်၊ စိတ်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးလမ်းညွှန်
မှု ပုဒ်မ ၂၁ အရ ရုံး၊ တပ်၊ ကျောင်း၊ ဌာန၊ အလုပ်ရှင်
သို့မဟုတ်ခရိုင်မြို့၊ မြို့နယ်၏ဦးစီးဌာနများမှ သက်
ဆိုင်ရာဌာနသို့ တစ်ဆင့်လွဲပြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဥပဒေကူ
ညီမှုတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသည်။

ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုကာကွယ်
တားဆီးရေးဆိုင်ရာပြဿနာများ ရှိပါက “၁၁၃ ကာကွယ်
ရေးဖုန်းလိုင်း” သို့ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No