:::

ကလေးသူငယ်အိမ်နေလုံခြုံရေး

Label
Location
Hit : 42
Date : 2018/11/5
Updated : 2018/11/5 下午 01:48:00

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတိ
ပေးချက်။ ။ ကလေးသူငယ်များသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်
ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိ၍ ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးသည် စောင့်
ရှောက်သူ၏သတိထားမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
ခြင်းနည်းအပေါ် မူတည်သည်။ အားနည်းသောမိသားစု
များ၏ထောက်ပံ့မှုစနစ်သည် သာမန်မိသားစုထက်နည်း
သည့်အပြင် သားသမီးများကို ကျွေးမွေးထိန်းကျောင်းခြင်း
အရင်းအမြစ်လည်း နည်းသည်။ ထို့ကြောင့် သာမန်မိသား
စုထက် ပိုများကို ဂရုစိုက်မှုပေးပြီး မိသားစု၏အဓိကဦးစီး
သူကို အိမ်နေပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှု စမ်းစစ်ခြင်းနင့်ဦးစွာ အကြမ်းဖျဉ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကိုကို ကူညီလုပ်ဆောင်
ပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No