:::

การคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น

คำจำกัดความของการคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น

1.เด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการคุ้มครอง
หมายถึงผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์และถูกกระทำชำเรา (ทางร่างกาย จิตใจ เพศ และถูกละเลยเป็นต้น) และเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในกฎหมายเด็กและเยาวชนมาตรา 53 ข้อ 1

2.ผู้ดูแล
(1)บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
(2)ญาติหรือผู้อื่นที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันที่ทำหน้าที่ดูแล สั่งสอนเด็กหรือวัยรุ่น ไม่ว่าระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันจะยาวหรือสั้น หรือต่อเนื่องกันเพียงใด
(3)เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรดูแลเด็กและวัยรุ่นทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กร โรงพยาบาล องค์กร สถาบันสุขภาพ ศูนย์สุขภาพจิต สถานที่พักพิงชั่วคราว
(4)ผู้ที่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้อาศัยร่วมกับเด็กและวัยรุ่น

3.การคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น
กฎหมายที่อ้างอิงถึงในการคุ้มครองเด็กและวัยรุ่นคือกฎหมายเด็กและวัยรุ่นมาตรา 53 กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่อำเภอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรที่ทำงานด้านกฎหมาย ผู้ใหญ่บ้าน(นายอำเภอ)และเจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิเสรีภาพเด็กและวัยรุ่นที่ทราบว่ามีการกระทำชำเราทางร่างกายและจิตใจหรือถูกละเลยอย่างผิดกฎหมาย จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน จังหวัด (เมือง)ทราบภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อหน่วยงาน จังหวัด (เมือง)ได้รับแจ้งแล้วต้องเร่งจัดการภายใน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนต้องรายงานภายใน 4 วันถึง 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง

4.หน่วยงานกำกับดูแล
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเด็กและวัยรุ่น หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและวัยรุ่นคือรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัด ชนบท(เมือง) มักจะเป็นสำนักงานสังคมของจังหวัด ชนบท(เมือง)หรือศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ


ขั้นตอนการแจ้ง
บอกกล่าวหรือโทรแจ้ง และเขียนใบคำร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง
1.หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กรคุ้มครองเด็กและวัยรุ่นของแต่ละท้องถิ่น https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1259-6903-105.html
2.แจ้งออนไลน์(การดูแลผ่านออนไลน์-การคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น):
https://ecare.mohw.gov.tw/


ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับแจ้งให้คุ้มครองเด็กและวัยรุ่น
หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้ง ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางพิจารณาว่าเป็นคดีคุ้มครองเด็กและวัยรุ่นหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและวัยรุ่นอย่างทันท่วงที ป้องกันข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือการแจ้งที่ผิดพลาด เพราะอาจทำให้เด็กและวัยรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

Was this information helpful? Yes    No