:::

សេចក្តីណែនាំអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
សេចក្តីណែនាំអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ
សេចក្តីណែនាំអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ
ចុចមើល : 78
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/10/31
ថ្ងៃខែថ : 2018/10/31 下午 04:07:00

កាលណាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ បើសិនកើតជម្ងឺឆ្លង ងាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ទារកក្នុងស្បូន រហូតបណ្តាលឲ្យគេកើតរាងកាយមិនធម្មតា ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្ការការកើតជម្ងឺឆ្លងដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្រៅពីអាចការពារខ្លួនស្ត្រីបាន ក៏អាចការពារសុខភាពទារកបានដែរ។

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖ 02-2395-9825សាខាលេខ3684

អំពីពត៌មានពាក់ព័ន្ធ សូមមើលកូនសៀវភៅ「រឿងទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះ」ឬគំនូរជីវចល។

កូនសៀវភៅ៖
http://www.cdc.gov.tw/professional/downloadmanual.aspx?fid=1F0879ECE3663C77

គំនូរជីវចល៖https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZbmA-Zgh2pE

Was this information helpful? Yes    No