:::

နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းကို နဂိုလ်ကထက် ပြေလျှော့ပေးခဲ့၍ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရယူခြင်းသည် မဖော်နိုင်သောအိမ်မက် မဟုတ်တော့ပါ။

နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းကို နဂိုလ်ကထက် ပြေလျှော့ပေးခဲ့၍ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရယူခြင်းသည် မဖော်နိုင်သောအိမ်မက် မဟုတ်တော့ပါ။
နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းကို နဂိုလ်ကထက် ပြေလျှော့ပေးခဲ့၍ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရယူခြင်းသည် မဖော်နိုင်သောအိမ်မက် မဟုတ်တော့ပါ။
Hit : 196
Date : 2018/10/17
Updated : 2018/10/17 下午 03:00:00

၁၀၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသားအက်ဥပ
ဒေဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းသတ်မှတ်စံနှုန်းကို
ယခင်ကထက် ပြေလျှော့သည့်အပြင် နိင်ငံသားလျှောက်ရန်
တက်ရမည့်သင်တန်းချိန်နာရီပေါင်းနှင့်အမှတ်စာရင်းကို
လည်း အွန်လိုင်းတွင်ပင် ကြည့်နိုင်စေသော အဆင်ပြေဝန်
ဆောင်မှုများဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များအား ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား
ရယူခြင်းသည် ဝေးလံသောအိမ်မက်မဟုတ်တော့ပေ။

နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ်
တွင် ပြုပြင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေအချို့ကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅
ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးခဲ့ပြီး အဓိ
ကပြောင်းလဲမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
၁။ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ နိုင်ငံသားလျှောက်ရာတွင်
ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အထားပြရန် မလိုတော့ပါ။

၂။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကွာစဲ
ခြင်း (သို့) အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးသော်လည်း ၎င်း၏ဆွေ
မျိုးသားချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်သေးခြင်း (သို့) အရွယ်မ
ရောက်သေးသော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား သားသမီးထိန်းသိမ်းနေ
ရသော နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များအနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားလျှောက်ရန် တရားဝင်နေထိုင်ချိန်ကို ယခင်က ၅ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

၃။ နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ရာတွင် အ
ရင်လျှောက်ခွင့်ပေးပြီး မူရင်းနိုင်ငံသားစွန့်လွတ်ခြင်းသက်
သေများကို နောက်မှတင်သွင်း၍ ရသည်။

၄။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံအတွက်အထူးချီးမြှင့်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ် (သို့)
နိုင်ငံတော်အတွက် ကောင်းကျိုးများစွာရှိသော အဆင့်မြင့်
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ထိုင်ဝမ်နိုင်
ငံသားလျှောက်ရာတွင် မူလနိုင်ငံသားစွန့်လွတ်ရန် မလိုပါ။

၅။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းကို မရုတ်သိမ်းမီ ပြည်
ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်
ပြီး တရားခံကိုမိမိအတွက် ရှင်းလင်းပြောဆိုခွင့်ပေးမည်။ သို့
သော် တရားရုံးမှ မင်္ဂလာအတုဆောင်ခြင်း (သို့) မွေးစားခြင်း
မှတဆင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရယူထားသည်ဟု ချမှတ်ခံရသူများ
သည် ဤသတ်မှတ်ချက်တွင် မပါဝင်ပါ။(အသေးစိပ်အခြေ
အနေကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်း၏ ရုတ်သိမ်းခြင်းတရားမျှတမှုသည် အာမခံရှိသည်။” နေရာ
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက် ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာဥ
ပဒေများနှင့် နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆင့်များ
Step1
။ ။ အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် လက်ထပ်ပြီး
ကြောင်း အရင်မှတ်ပုံတင်ပါ။

Step2။ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ
လျှောက်ပါ။

Step3။ ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် “နိုင်ငံခြားယာ
ယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်” ပြုလုပ်ပါ။

Step4။ ။ ထိုင်ဝမ်တွင် ၃ နှစ်ပြည့်အောင်နေထိုင်ပြီးနောက်
အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် “ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား သွား
လျှောက်ပါ။”
(နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်အဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသားများ
သည် ထိုင်ဝမ်တွင် တရားဝင် ၅ နှစ်ပြည့်အောင် နေထိုင်ပြီးမှ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်၍ရသည်။ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်
ဖက်က ထိုင်ဝမ်တွင် တရားဝင် ၃ နှစ်ပြည့်ပြီး နှစ်စဉ် ရက်
ပေါင်း ၁၈၃ ရက်အထက် တကယ်နေထိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ထိုင်ဝမ်ဘာသာစကားအခြေခံပြောဆိုနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသားအ
ခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာအခြေခံအသိများ ရှိပြီးမှ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်နိုင်သည်။)

‧နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအဖြစ်
လျှောက်တင်ရာတွင် ရှိရမည့် အခြေခံဘာသာစကားပြောဆို
နိုင်မှုနှင့် အမျိုးသားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအသိဆိုင်
ရာ စမ်းသပ်မှုတွင် အောက်ပါသုံးမျိုးအနက် တစ်မျိုးကိုသာ
အထောက်အထားအဖြစ် ပြနိုင်သည်။
၁။ ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအမျိုးမျိုးတွင် ပထ
မတန်းအထက်တက်ခဲ့ဖူးသော အထောက်အထားကို ပြခြင်း

၂။ ပြည်တွင်း၌ အစိုးရဖွင့်သောသင်တန်းများတွင် ပါဝင်တက်
ရောက်ထားသောအချိန်နာရီပေါင်း (သို့) စုစုပေါင်းအချိန် ၇၂ နာရီအထက် တက်ထားသောအထောက်အထားပြခြင်း

၃။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ရန်စမ်းစစ်ခြင်းစာမေးပွဲဝင်ဖြေ
(စာခြေ (သို့) နှုတ်ဖြေ တစ်ခုရွေးပါ။)ပြီး အမှတ် ၆၀ အထက်
နှင့်အောင်ထားသောအထောက်အထားကို ပြခြင်း၊ အသက်
၆၅ နှစ်အထက်လူကြီးဆိုလျှင် အမှတ် ၅၀ အထက်ပါ။

Step5။ ။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိ
သည့်ရက်မှစ၍ (သို့) မူလနိုင်ငံ၏ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားစွန့်
လွတ်၍ရသောအရွယ်ရောက်ပြီး မူလနိုင်ငံသားစွန့်လွတ်ပြီး
တစ်နှစ်အတွင်း ထိုအထောက်အထားများကို လူဝင်မှုကြီး
ကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် “ထိုင်ဝမ်ဒေသ ယာယီနေထိုင်ခွင့်
” လျှောက်ပါ။

Step6။ ။ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ဖြင့် ကန့်သတ်ချိန်ထိနေထိုင်ပြီး
နောက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် “အခြေချနေ
ထိုင်ခွင့်” လျှောက်ပါ။
(ထိုင်ဝမ်ဒေသ၏ယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ပြီး တစ်နှစ်ပြည့်
အောင်နေထိုင်ခြင်း။ ။ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရသည့်ရက်မှစ၍ တစ်နှစ်ဆက်တိုက်နေထိုင်ခြင်း (သို့) နှစ်နှစ်ယာယီနေထိုင်
သည့်အပြင် နှစ်စဉ် ရက်ပေါင်း ၂၇၀ ရက်အထက် နေထိုင်
ခြင်း (သို့) ငါးနှစ်ယာယီနေထိုင်သည့်အပြင် နှစ်စဉ် ရက်
ပေါင်း ၁၈၃ ရက်အထက် နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်ရမည်။)

Step7။ ။ အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် အိမ်ထောင်စုဝင်
ပြီး မှတ်ပုံတင် လျှောက်ပါ။

ထို့အပြင် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်
ကွဲပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်သေ
ဆုံးသွားသော်လည်း အိမ်ထောင်ဖက်၏ ဆွေမျိုးသားချင်း
များနှင့်ဆက်လက်သွားလာခြင်း (သို့) အိမ်ထောင်ရေးအခြေ
အနေနှစ်နှစ်အထက်ရှိပြီး နောက်အိမ်ထောင်မပြုသေးခြင်း၊
အရွယ်မရောက်သေးသော သားသမီးကို အမှန်တကယ်
စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်း (သို့) တွေ့ဆုံသေးခြင်း
အစရှိသော အခြေအနေ ၃ မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား
လျှောက်ရာတွင် ကန့်သတ်ချက်နည်းသော နိုင်ငံခြားသား
အိမ်ထောင်ဖက်ဥပဒေဖြင့် လျှောက်တင်ရန် သင့်လျှော်သည်
။ အသေးစိပ်သတင်းများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားလျှောက်တင်ခြင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရယူခြင်း၏ အ
ခြေခံဘာသာစကား ပြောဆိုခြင်းအရည်အချင်းကို ယခင်
ထက် ပို၍ ပြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီ။
” နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ထောင်စုရေးရာဦးစီးဌာန
၏ ကမ္ဘာ့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://www.ris.gov.tw/zh_TW/827)
တွင် “နိုင်ငံခြားသားများ၏ သင်တန်းတက်ချိန်နာရီပေါင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများရှာဖွေခြင်း”
ကို ထပ်မံတင်ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားသစ်များအား မိမိအနေဖြင့်
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ရန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်
ညီမှုရှိမရှိကို အွန်လိုင်းတွင်ပင် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။


ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သော မှီခိုမဲ့ကလေးသူငယ်များ ထိုင် ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာပြေလျှော့ခဲ့သော
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်များ

ထိုင်ဝမ်တွင်မွေးဖွားပြီး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သော က
လေးနှင့်လူငယ်များ၏ နိုင်ငံသားသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာများကို
အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ မိခင်ကနိုင်ငံခြားသား၊ ဖခင်ကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဆိုလျှင် ဖခင်မှ ဥပဒေအရမွေးစားပြီးနောက် ကလေးသည် ထိုင်ဝမ်
နိုင်ငံသား ဖြစ်လာမည်။

၂။ မိခင်ကနိုင်ငံခြားသား၊ ဖခင်ကနိုင်ငံခြားသား (သို့) မသေ
ချာပါက မိခင် (သို့) ဖခင်နှင့်လိုက်ပြီး သူတို့၏မူလနိုင်ငံသား
ဖြစ်မည်။

၃။ မိခင်နှင့်ဖခင်နှစ်ဦးလုံးက မသေချားပါက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားဟုတ်မဟုတ် စမ်းစစ်ရမည်။

၄။ မိခင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး ပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွား
ခြင်း (သို့) မူလနိုင်ငံသို့ စေလွတ်ခံရပြီးနောက် သွားရာမသိ
ခြင်း၊ ဖခင်ကမသေချာပါက မိခင်၏သွားရာကို ကူညီရှာဖွေ
ခြင်း (သို့) မိခင်၏နိုင်ငံသို့မေးမြန်းပြီး ၃ လကျော်သော်
လည်း မတုံ့ပြန်လာသော် ထိုကလေးကို နိုင်ငံသားမဲ့ကလေး
အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမှ မွေးစားပြီးနောက်
နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေအရ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်တင်နိုင်
သည်။ မွေးစားမည့်သူမရှိပါက လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း(ဌာန)
များမှတဆင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားကို အစားလျှောက်ပေးမည်။

နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ
သတ်မှတ်ချက်များကို ခရိုင်၊ မြို့အစိုးရအသီးသီး (သို့) အိမ်
ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးများတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားမဟုတ်သော မှီခိုမဲ့က
လေးသူငယ်များ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ
ပြေလျှော့ခဲ့သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်
များ”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံ
သားအခွင့်အရေးခံစားခွင့် ရှိသည်။
နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရယူပြီးနောက်
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဖြစ်လာပြီး ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားအခွင့်အ
ရေးကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကို အလွယ်
တကူသိနိုင်ရန် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး” နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

.မဲပေးခွင့်။ ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ကိုယ်စားလှယ်
လောင်း (သို့) ပါတီကို မဲပေးခြင်းဖြင့် ထောက်ခံသောအခွင့်
အရေးရှိသည်။

.ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခွင့်။ ။ ပြည်သူမှရွေးကောက်တင်
မြှောက်ထားသောအစိုးရဝန်ထမ်းများအား လုပ်သက်တစ်နှစ်
ပြည့်ပြီး ကန့်သတ်လုပ်သက်မပြည့်သေးမီ မဲပေးခြင်းနည်း
ဖြင့် ထမ်းဆောင်နေသောအလုပ်မှ နုတ်ပယ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

.နိုင်ငံသားမဲပေးပိုင်ခွင့်။ ။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပ
ဒေ၊ တရားဥပဒေ၊ ဥပဒေပြုနိယာမ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
စည်းမျဉ်းများ၊ ကြီးမားသောပေါ်လစီများတွင် မဲပေးခြင်းဖြင့်
ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောအခွင့်အရေး ရှိသည်။

.နိုင်ငံရေးအလှူငွေများ ပေးလှူခြင်း။ ။ မိမိကြိုက်နှစ်
သက်သောပါတီ (သို့) ပါဝင်ရွေးချယ်မည့်ကိုယ်စားလှယ်
လောင်း(ကိုယ်စားလှယ်)အား ငွေကြေးလှူဒေါင်းခြင်းဖြင့်
(သို့) ပစ္စည်းဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်သော အခွင့်အရေးရှိသည်။


နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေပြုပြင်ပြီးနောက် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားလျှောက်တင်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များကို ပြေလျှော့ပေးခဲ့
ပါပြီ။ နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ရာတွင် လူမှုအခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ
သာအိမ်ထောင်ဖက်များအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ၆ နှစ်အတွင်း
ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင်ရရှိနိုင်ပြီး အခြားနိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်
များမူ ၄ နှစ်ဆိုလျှင် ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင် ရရှိပါပြီ။ ထိုင်ဝမ်နိုင်
ငံသားလျှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်များမသိပါက ခရိုင်၊ မြို့အ
သီးသီးက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု
စင်တာများတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။
နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေ ပြုပြင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါပြီ။
ထိုင်ပေမြို့ တာ့အန်မြို့နယ် အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန-တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား
လျှောက်တင်ခြင်း

Was this information helpful? Yes    No